Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 7 trang 9 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 trang 9 SGK Toán lớp 7 kết nối tri thức tập 2. Bài 6.9. Tỉ số sản phẩm làm được của hai công nhân là 0,95. Hỏi mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm, biết rằng người này làm nhiều hơn người kia 10 sản phẩm?

Bài 6.7 trang 9 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Tìm hai số x và y, biết: \(\dfrac{x}{9} = \dfrac{y}{{11}}\) và x+y = 40

Phương pháp:

Sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{{a + c}}{{b + d}}\)

Lời giải:

Theo tính chất của tỉ lệ thức, ta có:

Từ đây tính được:

x = 5 . 11 = 55

y = 5 . 17 = 85

Bài 6.8 trang 9 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Tìm hai số x và y, biết: \(\dfrac{x}{{17}} = \dfrac{y}{{21}}\) và x - y= 8

Phương pháp:

Sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{{a - c}}{{b - d}}\)

Lời giải:

Theo tính chất của tỉ lệ thức, ta có:

Từ đây tính được:

x = -2 . 17 = -34

y = -2 . 21 = -42

Bài 6.9 trang 9 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Tỉ số sản phẩm làm được của hai công nhân là 0,95. Hỏi mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm, biết rằng người này làm nhiều hơn người kia 10 sản phẩm?

Phương pháp:

Sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{{a - c}}{{b - d}}\)

Lời giải:

Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm mỗi công nhân làm được.

Theo đề bài, ta được: 

Như vậy, từ đề bài ta có:  và y - x = 10

Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức, ta có:

Từ đây tính được:

x = 10 . 19 = 190

y = 10 . 20 = 200

Kết luận: Số số sản phẩm mỗi công nhân làm được là: 190 sản phẩm và 200 sản phẩm.

Bài 6.10 trang 9 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Ba lớp 7A, 7B, 7C được giao nhiệm vụ trồng 120 cây để phủ xanh đồi trọc. Tính số cây trồng được của mỗi lớp, biết số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 7;8;9.

Phương pháp:

Gọi số cây 3 lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là x, y, z (x,y,z > 0)

Sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{e}{f} = \dfrac{{a + c + e}}{{b + d + f}}\)

Lời giải:

Gọi x, y và z lần lượt là cây trồng được của lớp 7A, 7B và 7C.

Theo đề bài, ta được:  và x + y + z = 120

Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức, ta có:

Từ đây tính được:

  • x = 5 . 7 = 35
  • y = 5 . 8 = 40
  • z = 5 . 9 = 45

Kết luận: 

  • Số cây lớp 7A trồng được là: 35 cây.
  • Số cây lớp 7B trồng được là: 40 cây.
  • Số cây lớp 7C trồng được là: 45 cây.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan