Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Language Focus - Unit 3 trang 24 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 3 phần Language Focus

B. LANGUAGE FOCUS

Exercise 1.Practise reading the following two-syllable words, say which has the stress on the first syllable and which has the stress on the second.

[ Thực hành đọc những từ có 2 âm tiết, nói từ nào có trọng âm 1, từ nào có trọng âm 2]

(1)               (2)                 (3)                     (4)

early         people             believe               attract

happy       thorough          relieve              contract(v)

cookie       really             forgive                  begin

winter        social           complete(v)            attend

Answer

All the words in columns 1 and 2 have the stress on the first syllable and all the words in columns 3 and 4 have the stress on the second syllable.

Exercise 2.Rewrite these sentences in reported speech.

[ Viết những câu sau ở dạng câu tường thuật]

1. “I’ve fallen in love with a beautiful girl,” he said.

He said he had fallen in love with a beautiful girl.

2. “I sent her a valentine card,” he said.

3. “I love her very much,” he said.

4. “I’m the happiest man in the world,” he said.

5. “I’ve bought her a diamond ring,” he said.

6. “We’re going to attend a very important meeting on Sunday,” he said.

Answer

1. He said he had sent her a valentine card.

2. He said he loved her very much.

3. He said he was the happiest man in the world.

4. He said he had bought her a diamond ring.

5. He said they were going to attend a very important meeting on Sunday.

Exercise 3.Rewrite the sentences in reported speech. Change the time reference.

[ Viết các câu ở dạng tường thuật. Thay đổi trạng từ thời gian]

1. “I’m going next week,” he said.

He said he was going the following week.

2. “We’ll see you tomorrow,” she said.

3. “I came back from the U.S.A. three weeks ago,” she said.

4. “We got home late last night,” they said.

5. “I’m studying at home today,” she said.

6. “I’m not going out tonight,” he said.

Answer

1. She said they would see me the next day.

2. She said she had come back from the U.S.A. three weeks before.

3. They said they had got home late the night before.

4. She said she was studying at home that day.

5. He said he was not going out that night.

Exercise 4.Tom is preparing to go abroad. Below is what Tom told you. Read the passage and change the numbered direct sentences into reported speech.

[ Tom đang chuẩn bị đi nước ngoài. Bên dưới là những điểu Tom nói với bạn. Đọc bài và thay đổi những câu trực tiếp được đánh số sang câu tường thuật] 

(1) I’ve had a very busy day. (2) I have been making a lot of preparations. (3) I woke up early in the morning, went to the rent-a-car office, and hired a new car. (4) Then after a quick breakfast, I went to John’s house and borrowed a long ladder. (5) Then I drove to work.

(6) During my coffee break, I made a copy of my birth certificate, (7) and before I had lunch, I visited the bank and closed the account. (8) Then on my way home from work, I bought three bottles of champagne. (9) As soon as I got home, I rushed upstairs and packed all my clothes.

Answer

1. He said he had had a very busy day.

2. He said he had been making a lot of preparations.

3. He said he had woken up early in the morning, (had) gone to the rent-a-car office, and (had) hired a new car.

4. (He said) then after a quick breakfast, he had gone to John’s house and (had) borrowed a long ladder.

5. (He said) then he had driven to work.

6. (He said) during his coffee break, he had made a copy of his birth certificate,

7. and before he had had lunch, he had visited the bank and (had) closed the account.

8. (He said) then on his way home from work, he had bought three bottles of champagne.

9. (He said) as soon as he had got home, he had rushed upstairs and (had) packed all his clothes.

Sachbaitap.com 

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan