Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Language Review 2 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Language Review 2 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 70. 5. Complete the second sentence, using the words in brackets.

Pronunciation

1. Circle the word in which the underlined part is pronounced differently. Listen, check, and repeat the words trang 70 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Khoanh tròn từ mà phần gạch chân được phát âm khác. Nghe, kiểm tra và nhắc lại các từ.)

1. 

A. decision

B. vision

C. measure

D. sure

2.

A. ocean

B. cinema

C. musician

D. delicious

3.

A. hot

B. cottage

C. compose

D. lot

4.

A. chicken

B. architect

C. cheap

D. chair

5. 

A. condition

B. attention

C. question

D. addition

Lời giải: 

     1- D        

      2-B

      3-C

     4-B

      5-C

 

Vocabulary

2. Match a word in A with a word or phrase in B. Then complete the sentences with the appropriate phrases trang 70 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nối một từ trong cột A với một từ hoặc cụm từ trong cột B. Sau đó hoàn thành các câu với các cụm từ thích hợp.)

1. The students learn how to ______ in their music lessons twice a week.

2. We ______  for this recipe.

3. The orchestra will ______  tomorrow.

4. She doesn't allow her children to ______  during dinner.

5. They have to ______  to enter this school.

Lời giải: 

1 - e: erform a classical concert (biểu diễn một buổi hòa nhạc cổ điển)
2 - d: drink juice (uống nước trái cây)
3 - a: need some apples (cần vài quả táo)
4 - b: pass an entrance exam (vượt qua bài thi đầu vào)
5 - c: play the guitar (chơi đàn ghi-ta)

1. The students learn how to play the guitar in their music lessons twice a week. 

(Học sinh học cách chơi guitar trong các bài học âm nhạc của họ hai lần một tuần.)

2. need some apples for this recipe. 

(Chúng ta cần một vài quả táo cho công thức này.)

3. The orchestra will perform a classical concert tomorrow.

 (Dàn nhạc sẽ biểu diễn một buổi hòa nhạc cổ điển vào ngày mai.)

4. She doesn't allow her children to drink juice during dinner. 

(Cô ấy không cho con mình uống nước trái cây trong bữa tối.)

5. They have to pass an entrance exam to enter this school.

(Họ phải vượt qua một kỳ thi đầu vào để vào trường này.)

3. Underline the correct word to complete the sentences trang 70 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Gạch chân từ đúng để hoàn thành các câu.)

1. Trinh Cong Son is one of Viet Nam's greatest scientists / composers.

2. How many butterapples do we need for an apple pie?

3. The musicians will perform their final portrait / concert next week.

4. Ha Noi Amsterdam School is for normal / gifted students.

5. Students have to take a(n) entrance final exam to study at my school.

Lời giải:

        1- composers          

         2-  apples

         3- concert

        4-gifted

         5- entrance

 

Hướng dẫn dịch:

1. Trịnh Công Sơn là một trong những nhà trong những nhạc sĩ vĩ đãi nhất thế giới

2. Có bao nhiêu quả táo bạn cần để làm bánh táo?

3. Nhạc sĩ sẽ trình diễn một buổi trình diễn tuần sau

4. Trường Hà Nội Amsterdam dành cho học sinh giỏi

5. Học sinh phải tham gia một kì thi đầu vào để học ở trường của tớ

Grammar

4. Complete the passages about camping. Use the words and phrases from the boxes trang 70 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành các đoạn văn về cắm trại. Sử dụng các từ và cụm từ trong hộp.)

     How much                        How many                        a lot of

Plan your meals in advance. How many sandwiches are you going to make? How many loaves of bread will you need? Do you plan to make popcorn? (1) _______ butter do you need? (2) _______  eggs will you buy? Do you need to buy (3) _______  drinks in advance? 

     some                          much                          many

Making a fire is a skill. And it is easy to learn. You won't need (4) _______  practice before you can make a campfire. Start with (5) _______  paper and leaves. Place the wood on top of these. Don't use (6) _______  big pieces of wood. Just put two or three big pieces over the sticks and keep the rest for later. 

Lời giải:

      1- How much       

      2- How many

        3- a lot of

      4-much

      5-some

        6- many

5. Complete the second sentence, using the words in brackets trang 70 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

 (Hoàn thành câu thứ hai, sử dụng các từ trong ngoặc.)

1. I think classical music is not as exciting as rock and roll. (more... than)

 (Mình nghĩ nhạc cổ điển không thú vị như nhạc rock and roll.)

=> I think rock and roll ______________.

2. The poster in the gallery is the same as the one in my house. (different from)

(Tấm áp phích trong phòng trưng bày giống với tấm áp phích trong nhà mình.)

=> The poster in the gallery ______________.

3. A ticket to the theatre is cheaper than I expected. (not as ... as) 

(Một vé vào nhà hát rẻ hơn tôi mong đợi.)

=> A ticket to the theatre ______________.

4. The painting in the museum is not different from the painting in the gallery. (like) 

(Bức tranh trong bảo tàng không khác bức tranh trong phòng trưng bày.)

=> The painting in the museum ______________.

Lời giải: 

1. I think rock and roll is more interesting than classical music

2. The poster in the gallery is not different from the one my house 

3. A ticket to the theatre is not as expensive as I expected

4. The painting in the museum is not like the painting in the gallery

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ nghĩ nhạc rock and roll thú vị hơn nhạc cổ điển

2. Tấm áp phích trong phòng trưng bày không khác tấm áp phích nhà tớ

3. Vé vào rạp không đắt như tớ tưởng

4. Bức tranh trong bảo tàng không giống bức tranh trong phòng trưng bày

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan