Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Getting started Unit 7 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Getting started Unit 7 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 72, 73. 4. Look at the pictures and write a word under each

Meeting in the schoolyard

1. Listen and read trang 72 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe và đọc.)

Lan: Hi, Mark. How are you?

Mark: Good, thanks. And you? What did you do last Sunday? 

Lan: I'm fine. Last Sunday afternoon, I cycled round the lake near my home. 

Mark: That sounds really healthy. By the way, do you cycle to school too? 

Lan: Yes, but sometimes my mum takes me on her motorbike. 

Mark: How far is it from your home to school? 

Lan: It's about two kilometres. 

Mark: How long does it take you to cycle there? 

Lan: About 10 minutes. Sometimes, when there are traffic jams, it takes longer. 

Mark: You should be careful, especially when you cross the road. 

Lan: Right. The roads get really crowded. 

Mark: Hey, how about going cycling round the lake this Sunday? 

Lan: Great! Can you come to my house at 3 p.m

Mark: OK, Lan. See you then. 

Lời giải: 

Hướng dẫn dịch:

Lan: Chào, Mark. Bạn khỏe không?

Mark: Khoẻ, cảm ơn bạn. Còn bạn? Bạn đã làm gì vào chủ nhật tuần trước?

Lan: Tôi khoẻ. Chiều chủ nhật vừa rồi, tôi đạp xe một vòng quanh hồ gần nhà.

Mark: Nghe có vẻ rất lành mạnh. Nhân tiện, bạn có thường đạp xe đến trường không?

Lan: Có, nhưng thỉnh thoảng mẹ tôi chở tôi bằng xe máy của mẹ.

Mark: Từ nhà đến trường của bạn bao xa?

Lan: Khoảng hai cây số.

Mark: Bạn mất bao lâu để đạp xe đến đó?

Lan: Khoảng 10 phút. Nhiều khi tắc đường còn phải mất nhiều thời gian hơn.

Mark: Bạn nên cẩn thận, đặc biệt là khi bạn sang đường.

Lan: Đúng vậy. Các con đường trở nên thực sự đông đúc.

Mark: Này, đi đạp xe quanh hồ vào Chủ nhật tuần này thì sao?

Lan: Tuyệt vời! Bạn có thể đến nhà tôi lúc 3 giờ chiều không?

Mark: OK, Lan. Gặp bạn sau.

2. Read the conversation again and choose the correct answer trang 73 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc lại đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng.)

1. How does Lan often go to school?

A. By bicycle.

B. By motorbike.

C. On foot.

2. It normally takes Lan _______ to get to school.

A. two minutes

B. ten minutes

C. twenty minutes

3. Lan and Mark agree to go cycling _______.

A. tomorrow

B. every day

C. at the weekend

Lời giải:

    1. A     

      2. B       

       3. C       

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn Lan thường đến trường như thế nào? - Bằng xe đạp.

2. Lan thường mất mười phút để đến trường.

3. Lan và Mark đồng ý đi đạp xe vào cuối tuần.

 3. Write one word from the conversation to complete each sentence trang 73 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Viết một từ từ cuộc trò chuyện để hoàn thành mỗi câu sau.)

1. Last Sunday afternoon, Lan _______ round the lake near her home.

2. Mark says to Lan: "You _______ careful, especially when you cross the road.

3. Traffic _______ are a problem in big cities.

4. - _______ does your mum go shopping?

- She often walks.

5. This road is very _______ during the rush hours.

Lời giải:

1. Last Sunday afternoon, Lan cycled round the lake near her home. 

(Chiều chủ nhật vừa rồi, Lan đạp xe một vòng quanh hồ gần nhà.)

2. Mark says to Lan: "You should be careful, especially when you cross the road." 

(Mark nói với Lan: "Bạn nên đi cẩn thận, đặc biệt là khi bạn sang đường.")

3. Traffic jams are a problem in big cities. 

(Tắc đường là một vấn đề nan giải ở các thành phố lớn.)

4. - How does your mum go shopping? 

(Mẹ bạn đi mua sắm bằng phương tiện gì?)

- She often walks. 

(Bà ấy thường đi bộ.)

5. This road is very crowded during the rush hours. 

(Con đường này rất đông đúc vào những giờ cao điểm.)

4. Look at the pictures and write a word under each trang 73 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

 (Nhìn vào các bức tranh và viết một từ dưới mỗi bức tranh)

Lời giải:

1. bicycle (xe đạp)

2. car (ô tô)

3. bus (xe buýt)

4. motorbike (xe máy)

5. plane (máy báy)

6. train (tàu hỏa)

7. boat (con thuyền)

8. ship (tàu thủy)

5. Find someone who ... Write your friends' names in the blanks. Then report to the class trang 73 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Tìm ai đó ... Viết tên bạn bè của bạn vào chỗ trống. Sau đó báo cáo trước lớp.)

Find someone in your class who ... 

(Tìm ai trong lớp bạn ...)

usually walks to school

 

never goes to school by bus

 

cycles for exercise every day

 

never travels by plane

 

sometimes goes to school in a car

 

Example:

A: Do you usually walk to school?

B: Yes, I do. / No, I don't. 

Lời giải: 

1. Me: Do you never go to school by bus?

(Bạn không bao giờ đi xe buýt đến trường đúng không?)

Lan: Yes, I do

(Có, mình có.)

2. Me: Do you usually walk to school? 

(Bạn có thường đi bộ đến trường không?)

Minh: Yes, I do. 

(Có, mình có.)

3. Me: Do you never travel by plane?

(Bạn chưa bao giờ đi du lịch bằng máy bay đúng không?)

Mark: Yes, I do. 

(Có, mình có.)

4. Me: Do you sometimes goes to school in a car?

(Thỉnh thoảng bạn đi học bằng ô tô đúng không?)

An: Yes, I do. 

(Có, mình có.)

5. Me: Do you cycles for exercise every day?

(Bạn có đạp xe để tập thể dục mỗi ngày không?)

Peter: Yes, I do

(Có, mình có.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan