Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Communication Unit 7 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Communication Unit 7 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 76, 77. 5. Read the strange driving rules below.

Everyday English

Asking and answering about means of transport

1. Listen and read the conversation, paying attention to the highlighted parts trang 76 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe và đọc đoạn hội thoại, chú ý đến những phần được đánh dấu.)

Nick: How does your mum get to work? 

Minh: She goes by motorbike. What about your mum?

Nick: She usually goes by bus. Sometimes she cycles

Lời giải:

Hướng dẫn dịch:

Nick: Mẹ bạn đi làm bằng phương tiện gì?

Minh: Mẹ mình đi bằng xe máy. Còn mẹ của bạn thì sao?

Nick: Mẹ mình thường đi bằng xe buýt. Đôi khi mẹ mình đi xe đạp.

2. Work in pairs. Take turns to ask and answer about the means of transport your family members use every day trang 76 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Hãy lần lượt hỏi và trả lời về các phương tiện giao thông mà các thành viên trong gia đình bạn sử dụng hàng ngày.)

Lời giải:

A: How does your dad get to work?

B: He goes to work by motorbike. What about your dad?

A: He goes to work on foot because it’s not far to go to the hospital. 

Hướng dẫn dịch:

A: Bố bạn đi làm bằng phương tiện gì?

B: Ông ấy đi làm bằng xe máy. Bố bạn thì sao?

A: Ông ấy đi bộ đi làm vì đến bệnh viện không xa.

Strange traffic rules!

3. When you go on the road, which side do you keep, to the right or to the left? trang 76 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Khi đi trên đường, bạn đi bên nào, bên phải hay bên trái?)

Which countries below keep to the left? Tick () the correct answers.

(Những quốc gia nào dưới đây đi bên trái? Đánh dấu (✓) vào các câu trả lời đúng.)

1. The United Kingdom

 

2. The United States of America

 

3. Australia

 

4. Thailand

 

5. China

 

Lời giải:

1. The United Kingdom

(Anh)

2. The United States of America (Mỹ)

 

3. Australia (Úc)

4. Thailand (Thái Lan)

5. China (Trung Quốc)

 

4. Listen and check your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more than THREE words trang 77 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn trong bài tập 3. Sau đó nghe lại và hoàn thành câu với không quá BA từ.)

One explanation is that some countries use _______ as the UK.

Lời giải:

Đáp án: the same system

Nội dung bài nghe:

The right side is the wrong side!

Do you know that there are many countries in the world where the traffic rule is to keep to the left? Some of these are the United Kingdom, Australia, Thailand, and so on. There are different explanations for this. One explanation is that some countries use the same system as the UK.

Hướng dẫn dịch:

Bên phải là bên sai!

Bạn có biết trên thế giới có nhiều quốc gia áp dụng luật giao thông là đi bên trái? Một số trong số này là Vương quốc Anh, Úc, Thái Lan, v.v. Có nhiều cách giải thích khác nhau cho điều này. Một giải thích là một số quốc gia sử dụng hệ thống tương tự như Vương quốc Anh.

5. Read the strange driving rules below trang 77 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

 (Đọc các quy tắc lái xe kỳ lạ dưới đây.)

1. In Alaska, you are not allowed to drive with a dog on the roof of your car. 

2. In Moscow, police will fine you if you drive a dirty car. 

3. A man has to wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand.

4. In South Africa, you have to let animals go first.

5. In Switzerland, you can't wash your car on Sunday.

6. In Wisconsin, USA, you must always ride your bike with your hands on the handlebars.

Work in groups. Which one do you think is the strangest? 

(Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ điều nào kỳ lạ nhất?)

Do you know any other strange traffic rules?

(Bạn có biết luật giao thông kỳ lạ nào khác không?)

Lời giải:

In my opinion, the strangest traffic rule is a man in Thailand has to wear a shirt or T-shirt while driving I just can't figure out why people have set that rule. 

(Theo mình, quy tắc giao thông kỳ lạ nhất là một người đàn ông Thái Lan phải mặc áo sơ mi hoặc áo phông khi lái xe Mình không thể hiểu tại sao mọi người lại đặt ra quy tắc đó.)

I know another strange traffic rule which prevents you from driving on Mondays if your number plate ends in a 1 or 2 in Manila, Philippines.

 (Mình biết một quy tắc giao thông kỳ lạ khác ngăn bạn lái xe vào các ngày Thứ Hai nếu biển số của bạn kết thúc bằng số 1 hoặc số 2 ở Manila, Philippines.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan