Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Skills 2 Unit 7 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Skills 2 Unit 7 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 79. 1. What can you see in this picture? What is special about it?

Listening

1. What can you see in this picture? What is special about it? trang 79 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Bạn có thể nhìn thấy gì trong bức tranh này? Nó có gì đặc biệt?)

Lời giải:

In the picture, there are numerous vehicles running on the road: motorbikes, cars, and buses. They seem to be caught up the a traffic jam.

(Trong ảnh là vô số phương tiện đang chạy trên đường: xe máy, ô tô, và xe buýt. Chúng dường như đang bị kẹt trong một vụ tắc đường.)

2. Listen to the recording and choose the correct answer A, B, or C trang 79 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

 (Nghe đoạn ghi âm và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

The talk is about _______

A. traffic in big cities (giao thông ở các thành phố lớn)

B. the population increase in Mumbai (vấn đề gia tăng dân số ở Mumbai)

C. the traffic problems in Mumbai  (vấn đề giao thông ở Mumbai)

Lời giải:

Đáp án: C

Nội dung bài nghe:

Big cities around the world have traffic problems. Mumbai in India is one of them. Mumbai is one of the most congested cities in the world. Traffic jams happen nearly every day, so drivers have to spend a lot of time on the road.

There are several reasons for traffic jams in this city. One reason is its increase in population. With nearly 20 million, Mumbai has too many people on the road. Another reason is that the roads in Mumbai are narrow, and many are not in good condition. Also, many road users do not obey the traffic rules. As a result, this problem is getting worse and worse.

Hướng dẫn dịch:

Các thành phố lớn trên thế giới đều có vấn đề về giao thông. Mumbai ở Ấn Độ là một trong số đó. Mumbai là một trong những thành phố tắc nghẽn nhất trên thế giới. Tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra gần như ngày nào khiến người lái xe phải mất nhiều thời gian trên đường.

Có một số lý do dẫn đến tắc đường ở thành phố này. Một lý do là sự gia tăng dân số của nó. Với gần 20 triệu, Mumbai có quá nhiều người trên đường. Một lý do khác là đường xá ở Mumbai hẹp và nhiều con đường trong tình trạng không tốt. Ngoài ra, nhiều người đi đường không chấp hành luật lệ giao thông. Kết quả là, vấn đề này ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

3. Listen again and write ONE word or number in each gap trang 79 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe lại và viết MỘT từ hoặc số vào mỗi chỗ trống.)

1. Traffic _______ happen nearly every day in Mumbai.

2. One reason for the traffic _______ is the increase of the population.

3. Mumbai has nearly _______ million people.

4. The _______ in Mumbai are narrow.

5. Many road users do not _______ the traffic rules.

Lời giải:

 1. jams

     2. problem/ jams  

   3. 20/ twenty

     4. roads

     5. obey

Hướng dẫn dịch:

1. Ùn tắc giao thông xảy ra gần như mỗi ngày ở Mumbai.

2. Một nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông là do dân số tăng.

3. Mumbai có gần 20 triệu người.

4. Đường xá ở Mumbai chật hẹp.

5. Nhiều người đi đường không chấp hành luật lệ giao thông.

Writing

4. Tick (✓) the traffic problems in big cities in Viet Nam trang 79 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đánh dấu (✓) vào vấn đề giao thông ở các thành phố lớn ở Việt Nam.)

 

too many vehicles on the road

 

narrow and bumpy roads

 

some people not obeying traffic rules

 

young children riding their bikes dangerously

 

wild animals running across the road

Lời giải:

too many vehicles on the road (quá nhiều phương tiện trên đường)

 

narrow and bumpy roads (đường hẹp và gập ghềnh)

some people not obeying traffic rules (một số người không tuân thủ luật lệ giao thông)

 

young children riding their bikes dangerously (trẻ nhỏ đi xe đạp rất nguy hiểm)

 

wild animals running across the road (động vật hoang dã chạy qua dường)

5. Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town/city. Use the cues above, and the following outline trang 79 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

 (Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về vấn đề giao thông ở thị trấn / thành phố của bạn. Sử dụng các gợi ý ở trên và dàn ý sau.)

- Introduction

- Problem 1:

- Problem 2: 

- …

- Conclusion: reason or suggestion 

Lời giải: 

I have lived in Hanoi for many years, so I can see that the traffic here is usually so crowded, especially during rush hours. Some traffic problems have risen recently and drawn a lot of the public's attention. Firstly, there are too many vehicles on the road. There are many cars, buses, taxis and trucks on the high roads. Besides, the narrow and bumpy road can cause many accidents. On top of that, some people do not obey traffic rules. All of those careless actions can cause accidents. To avoid them, I think we should use public transportation instead of private cars to reduce the number of vehicles. What's more, it is a good idea to educate all people to follow the traffic rules and youngsters to know how to drive carefully and safely.

(Tôi sống ở Hà Nội nhiều năm nên có thể thấy giao thông ở đây thường rất đông đúc, đặc biệt là vào những giờ cao điểm. Một số vấn đề giao thông đã nổi lên gần đây và thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng. Thứ nhất, có quá nhiều phương tiện lưu thông trên đường. Có rất nhiều ô tô, xe buýt, taxi và xe tải trên các con đường trên cao. Bên cạnh đó, đường hẹp và gập ghềnh có thể xảy ra nhiều vụ tai nạn. Hơn hết, một số người không chấp hành luật lệ giao thông. Tất cả những hành động bất cẩn đó đều có thể gây ra tai nạn. Để tránh tai nạn, tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng phương tiện công cộng thay vì ô tô cá nhân để giảm số lượng phương tiện. Hơn nữa, việc giáo dục mọi người dân chấp hành luật lệ giao thông và thanh thiếu niên biết cách lái xe cẩn thận và an toàn là điều nên làm.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan