Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Getting started Unit 8 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Getting started Unit 8 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 82, 83. 4. Complete the following sentences with the words in the box.

Let’s go to the cinema tonight!

1. Listen and read trang 82 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

 (Nghe và đọc.)

Mark: Let's go to the cinema tonight!

Mi: Good idea! What shall we see?

Mark: A Nightmare is on at Sao Mai Cinema tonight.

Mi: Is it a fantasy?

Mark: No, it's a horror film.

Mi: That's too scary for me. Look! An Old Pier is on at Town Cinema. It's a documentary.

Mark: I don't really like documentaries. They're often boring. What about Our Holiday?

Mi: What kind of film is it?

Mark: It's a comedy. 

Mi: And who stars in it?

Mark: Kate Harrison and Lily Collins.

Mi: Um, they're pretty good. What's it about? 

Mark: It's about two women living in different countries and they decide to exchange houses.

Mi: What are the reviews like? 

Mark: Well, although a few people say it's a bit silly, most say it's funny and interesting. 

Lời giải:

Hướng dẫn dịch: 

Mark: Tối nay đi xem phim nhé!

Mi: Ý kiến hay đó! Chúng ta sẽ xem gì?

Mark: Phim “A Nightmare” sẽ được chiếu tại rạp Sao Mai vào tối nay.

Mi: Nó có phải là thể loại phim viễn tưởng không?

Mark: Không, đó là một bộ phim kinh dị.

Mi: Điều đó quá đáng sợ đối với mình. Nhìn kìa! Phim “An Old Pier” đang chiếu tại Town Cinema. Đó là một bộ phim tài liệu.

Mark: Mình không thực sự thích phim tài liệu. Chúng thường nhàm chán. Còn về bộ phim “Our holiday” thì sao?

Mi: Đó là thể loại phim gì?

Mark: Đó là một bộ phim hài.

Mi: Và ai là người tham gia?

Mark: Kate Harrison và Lily Collins.

Mi: Ừm, họ diễn khá tốt. Bộ phim nói về gì vậy?

Mark: Đó là câu chuyện về hai người phụ nữ sống ở các quốc gia khác nhau và họ quyết định trao đổi nhà.

Mi: Mọi người đánh giá như thế nào?

Mark: Chà, mặc dù một số người nói rằng nó hơi ngớ ngẩn, nhưng hầu hết đều nói rằng nó hài hước và thú vị.

2. Read the conversation again and choose the correct answer to each question trang 83 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc lại đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.)

1. What does Mark suggest doing tonight?

A. Watching a TV show.

B. Watching a film.

C. Staying at home.

2. Why doesn't Mark want to see An Old Pier?

A. He doesn't like that type of film.

B. It's not on at a convenient time.

C. He saw it last week.

3. The word "reviews" in the conversation mostly means

A. people's opinions about a film

B. interesting scenes in a film

C. what people don't like about a film

4. What do people think of Our Holiday?

A. Everyone likes it.

B. No one likes it.

C. Most people like it. 

Lời giải:

     1. B     

     2. A

     3. A

     4. C

Hướng dẫn dịch:

1. Mark đề nghị làm gì tối nay?

- Xem một bộ phim.

2. Tại sao Mark không muốn xem "An Old Pier"?

- Anh ấy không thích kiểu phim đó.

3. Từ "đánh giá" trong cuộc trò chuyện chủ yếu có nghĩa là ý kiến của mọi người về một bộ phim.

4. Mọi người nghĩ gì về “Kỳ nghỉ của chúng tôi”? 

- Hầu hết mọi người đều thích nó.

3. Choose the correct word or phrase to complete each of the following sentences trang 83 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

 (Chọn từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành mỗi câu sau.)

1. A film that tries to make the audience laugh is a (comedy / documentary).

2. A film that is based only on imagination, not on real facts, is a (comedy / fantasy).

3. A film that shows real life events or stories is a (documentary horror film).

4. A film that is set in the future, often about science, is a (cartoon science fiction film).

5. A film in which strange and frightening things happen is a (horror film comedy). 

Lời giải:

1. comedy

2. fantasy

3. documentary

4. science fiction film

5. horror film

Hướng dẫn dịch:

1. Một bộ phim cố gắng làm cho khán giả cười là một bộ phim hài.

2. Một bộ phim chỉ dựa trên trí tưởng tượng, không dựa trên sự kiện có thật, là một bộ phim viễn tưởng.

3. Phim thể hiện các sự kiện hoặc câu chuyện có thật trong cuộc sống là phim tài liệu.

4. Phim lấy bối cảnh tương lai, thường là về khoa học, là phim khoa học viễn tưởng.

5. Một bộ phim trong đó những điều kỳ lạ và đáng sợ xảy ra là một bộ phim kinh dị.

4. Complete the following sentences with the words in the box trang 83 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

 (Hoàn thành các câu sau với các từ trong hộp.)

funny

boring

frightening

moving

interesting

1. Going to the hospital can be _____ for a child.

2. The film was so _____ that the audience couldn't stop laughing.

3. Many people cried when they saw the _____ scenes of the film.

4. The film last night was so _____ that we fell asleep.

5. This book is _____. I got a lot of useful information from it. 

Lời giải: 

1. frightening

  2. funny

  3. moving

   4. boring

  5. interesting

1. Going to the hospital can be frightening for a child. 

(Đến bệnh viện có thể khiến một đứa trẻ sợ hãi.)

2. The film was so funny that the audience couldn't stop laughing. 

(Bộ phim hài hước đến mức khán giả không nhịn được cười.)

3. Many people cried when they saw the moving scenes of the film. 

(Nhiều người đã khóc khi xem những cảnh cảm động của bộ phim.)

4. The film last night was so boring that we fell asleep. 

(Bộ phim tối qua nhàm chán đến nỗi chúng mình lăn ra ngủ.)

5. This book is interesting got a lot of useful information from it.

 (Cuốn sách này rất thú vị vì nó có rất nhiều thông tin hữu ích.)

5. Work in pairs. Ask and answer about a type of film. Use some of the adjectives in 4 trang 83 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu về một thể loại phim. Sử dụng một số tính từ trong bài tập 4.)

Example:

A: Do you like documentaries? (Bạn có thích phim tài liệu không?)

B: No, I don't. (Mình không.)

A: Why not? (Tại sao vậy?)

B: I think they're boring. (Mình nghĩ chúng rất nhàm chán.)

Lời giải: 

A: Do you like comedy?

(Bạn có thích phim hài không?)

B: Yes, I do

(Mình có.)

A: Why?

(Tại sao vậy?)

B: I think they're funny and interesting.

(Mình nghĩ chúng rất hài hước và thú vị.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan