Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Skills 1 Unit 8 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Skills 1 Unit 8 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 87, 88. 5. Work in groups. Take turns to talk about the film Kungfu Boy.

Reading

1. Work in pairs. Discuss the following questions trang 87 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Do you like fantasies? Why or why not? 

(Bạn có thích phim viễn tưởng không? Tại sao bạn thích hoặc tại sao bạn không thích?)

Lời giải: 

A: Do you like fantasies?

(Bạn có thích phim viễn tưởng không?)

B: I don't like fantasies because it is very boring and not on real facts.

(Tôi không thích phim viễn tượng vì nó nhàm chán và không dựa trên những sự kiện có thật.)

2. Read the film review of Harry Potter and the Sorcerer's Stone on Mark's blog. Match the words with their meanings trang 87 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc bài đánh giá phim "Harry Potter" và "Sorcerer's Stone" trên blog của Mark. Nối các từ với nghĩa của chúng.)

Mon, Apr 20th

Harry Potter and the Sorcerer's Stone is a fantasy. Its director is Chris Columbus. It is the first of the Harry Potter film series.

Daniel Radcliffe is one of the stars in the film.

The film tells the story of Harry Potter. He's a powerful wizard. He is a student at a school for wizards and learns about himself, his family, and the bad things happening around him.

The film received a lot of good reviews. People say it's a must-see for teens. I agree because the story is gripping and the acting is excellent. The music is also amazing.

Although Harry Potter and the Sorcerer's Stone is a little frightening at times, it is very interesting and full of action. Go and see it if you can.

Posted by Mark at 5.30 p.m.

Words

Meanings

1. series

a. something that is so good that you think others should see it

2. wizard

b. related films that tell stories about the same characters

3. must-see

c. very exciting or interesting

4. gripping

d. a man who has magical powers

Lời giải:

1. b

2. d

3. a

4. c

Hướng dẫn dịch:

1. loạt (sê-ri) - b. những bộ phim liên quan kể những câu chuyện về những nhân vật giống nhau

2. phù thuỷ - d. một người đàn ông có sức mạnh kỳ diệu

3. phải xem - a. thứ gì đó tốt đến mức bạn nghĩ người khác nên xem nó

4. thu hút - c. rất thú vị hoặc thú vị

3. Read Mark's blog again and answer the questions trang 88 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc lại blog của Mark và trả lời các câu hỏi.)

1. What kind of film is Harry Potter and the Sorcerer's Stone?

2. Who is Daniel Radcliffe?

3. What is the film about?

4. What do people say about the film?

Lời giải:

1. What kind of film is Harry Potter and the Sorcerer's Stone?

 ("Harry Potter và hòn đá Phù Thủy" là loại phim gì?)

- It's a fantasy. 

(Nó là phim viễn tưởng.)

2. Who is Daniel Radcliffe?

 (Daniel Radcliffe là ai?)

- Daniel Radcliffe is one of the stars in the film. 

(Daniel Radcliffe là một trong những ngôi sao điện ảnh trong phim.)

3. What is the film about?

 (Phim nói về điều gì?)

- The film tells the story of Harry Potter. He's a powerful wizard. He is a student at a school for wizards and learns about himself, his family, and the bad things happening around him. 

(Phim kể về câu chuyện của Harry Potter. Cậu ấy là một phù thủy mạnh mẽ. Cậu là học sinh của một trường học dành cho pháp sư và tìm hiểu về bản thân, gia đình và những điều tồi tệ xảy ra xung quanh cậu ta.)

4. What do people say about the film?

 (Mọi người nói gì về bộ phim?)

- People say it's a must-see for teens. 

(Mọi người nói rằng đó là một bộ phim đáng xem dành cho thanh thiếu niên.)

Speaking

4. Look at the table. Work in pairs. Ask and answer questions about the film Kungfu Boy trang 88 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nhìn vào bảng. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về phim "Cậu bé Kungfu".)

Film's name 

Kungfu Boy

Director 

John Stevenson

Type of film 

Comedy

Main actor / actress 

Bruce Wane

Main content 

About a very big boy who saves his town and becomes a hero

Reviews 

Funny and interesting

Time 

4.30 pm. and 8.30 p.m. daily

Place 

Ngoc Khanh Cinema

Example:

A: How about seeing a film this evening?

B: That's a great idea. What film shall we see?

A: Kungfu Boy.

B: What kind of film is it? 

Lời giải: 

A: How about seeing a film this evening?

B: That’s a great idea. What film shall we see?

A: Kungfu Boy.

B: What kind of film is it?

A: Comedy.

B: Who stars in it?

A: Bruce Wane.

B: What’s it about?

A: It’s about a very big boy who saves his town and becomes a hero.

B: What are the reviews like?

A: People say that it’s funny and interesting.

B: What time is the film on?

A: 4.30 p.m and 8.30 p.m daily.

B: Where shall we see?

A: Ngoc Khanh Cinema.

Hướng dẫn dịch:

A: Tối nay xem một bộ phim thì sao?

B: Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta sẽ xem bộ phim nào?

A: Cậu bé Kungfu.

B: Đó là loại phim gì?

A: Phim hài.

B: Ai tham gia?

A: Bruce Wane.

B: Chuyện gì vậy?

A: Phim kể về một cậu bé rất lớn đã cứu thị trấn của mình và trở thành một anh hùng.

B: Các bài đánh giá như thế nào?

A: Mọi người nói rằng nó thật hài hước và thú vị.

B: Phim chiếu lúc mấy giờ?

A: 16:30 và 8:30 hàng ngày.

B: Chúng ta sẽ xem ở đâu?

A: Rạp Ngọc Khánh.

 5. Work in groups. Take turns to talk about the film Kungfu Boy trang 88 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc nhóm. Lần lượt nói về bộ phim "Cậu bé Kungfu".)

Example:

Kungfu Boy is on at... at... p.m. It's a(n)... about....

Lời giải: 

Kungfu Boy is on at Ngoc Khanh Cinema at 4.30 p.m. It's a comedy about a very big boy who saves his town and becomes a hero. It stars Bruce Wane and was directed by John Stevenson. People say that it is very funny and interesting.

(Kungfu Boy đang chiếu tại rạp Ngọc Khánh lúc 4h30 chiều. Đó là một bộ phim hài về một cậu bé rất lớn đã cứu thị trấn của mình và trở thành một anh hùng. Phim có sự tham gia của Bruce Wane và đạo diễn bởi John Stevenson. Mọi người nói rằng nó rất hài hước và thú vị.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan