Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Looking back Unit 8 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Looking back Unit 8 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 90. 4. Match the sentences or sentence halves in columns A and B

Vocabulary

1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B trang 90 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Ghép các loại phim trong cột A với mô tả của chúng trong cột B.)

A

B

1. science fiction film

a. This type of film makes you laugh.

2. comedy

b. This type of film has supernatural.

3. horror film

c. This type of film gives us useful information about animals, science or technology.

4. documentary

d. This type of film is about life in the future, robots, and space travel.

5. fantasy

e. This is a frightening type of film.

Lời giải:

1 - d

2 - a

3 - e

4 - c

5 - b

1. science fiction film = This type of film is about life in the future, robots, and space travel.

 (phim khoa học viễn tưởng = Loại phim này nói về cuộc sống trong tương lai, rô bốt và du hành vũ trụ.)

2. comedy = This type of film makes you laugh.

 (phim hài = Loại phim này khiến bạn cười.)

3. horror film =This is a frightening type of film. 

(phim kinh dị = Đây là thể loại phim rất đáng sợ.)

4. documentary = This type of film gives us useful information about animals, science or technology.

 (phim tài liệu = Loại phim này cung cấp cho chúng ta những thông tin hữu ích về động vật, khoa học hoặc công nghệ.)

5. fantasy: This type of film has supernatural events.

 (phim viễn tưởng = Loại phim này có những sự kiện siêu nhiên.)

2. Give an example for every film type in the box trang 90 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đưa ra một ví dụ cho những loại phim trong hộp.)

comedy                documentary                fantasy                

horror film          science-fiction film

Example: a comedy: Mr Bean

Lời giải: 

- a documentary: Pirates of Southeast Asia

(Phim tài liệu: Cướp biển vùng Đông Nam Á)

- a fantasy: The Arabian Nights 

(Phim viễn tưởng: những đêm Ả-rập)

- a horror film: Annabelle 

(Phim kinh dị: Búp bê Annabelle)

- a science-fiction film: Avatar

 (Phim khoa học viễn tưởng: Avatar)

3. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence trang 90 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Chọn câu trả lời đúng trong các đáp án A, B hoặc C để hoàn thành mỗi câu.)

1. The film was long and ______. Many people went home before it ended.

A. funny

B. shocking

C. dull

2. The film is too ______ with a lot of fighting and killing scenes. 

A. funny

B. violent

C. interesting

3. A ______ story often makes us feel afraid.

A. moving

B. interesting

C. frightening

4. The news was ______. I couldn't believe it.

A. shocking

B. funny

C. confusing

5. ______ films often make us cry.

A. Amusing

B. Moving

C. Funny

6. The road signs were ______ and we soon got lost.

A. confusing

B. shocking

C. interesting

Lời giải:

       1. C       

       2. B

      3. C

      4. A

       5. B

        6. A

Hướng dẫn dịch:

1. Bộ phim dài và buồn tẻ. Nhiều người đã về nhà trước khi nó kết thúc.

2. Phim quá bạo lực với nhiều cảnh đánh đấm, chém giết.

3. Một câu chuyện đáng sợ thường khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi.

4. Tin tức gây sốc, tôi không thể tin được.

5. Những bộ phim cảm động thường khiến chúng ta khóc.

6. Biển báo đường khó hiểu và chúng tôi sớm bị lạc.

Grammar

4. Match the sentences or sentence halves in columns A and B trang 90 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nối các câu hoặc một vế câu trong cột A với B.)

A

B

1. Although he arrived late,

a. people still buy them.

2. The film received good reviews.

b. However, the number of people going to cinemas is increasing. 

3. Though popcorn and other snacks in the cinema are very expensive,

c. I don't want to stay home tonight. 

4. Cinema tickets are expensive.

d. he left the cinema early.

5. Although I don't really like to go to the cinema,

e. However, only a few people saw it. 

Lời giải:

1 - d

2 - e

3 - a

4 - b

5 - c

1. Although he arrived late, he left the cinema early. 

(Dù đến muộn nhưng anh ấy đã rời rạp chiếu phim rất sớm.)

2. The film received good reviews. However, only a few people saw it.

 (Phim nhận được nhiều đánh giá tốt. Tuy nhiên, chỉ có một số người xem nó.)

3. Though popcorn and other snacks in the cinema are very expensive, people still buy them.

 (Mặc dù bỏng ngô và các món ăn nhẹ khác trong rạp chiếu phim rất đắt, nhưng mọi người vẫn mua chúng.)

4. Cinema tickets are expensive. However, the number of people going to cinemas is increasing.

 (Vé xem phim rất đắt. Tuy nhiên, lượng người đến rạp chiếu phim vẫn ngày càng đông.)

5. Although I don't really like to go to the cinema, I don't want to stay home tonight. 

(Mặc dù mình không thực sự thích đi xem phim, nhưng mình không muốn ở nhà tối nay.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan