Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A closer look 1 Unit 9 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải A closer look 1 Unit 9 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 94. 5. Listen and repeat the sentences. Underline the stressed syllables in the bold words

Vocabulary

1. Write under each picture a festival name from the box trang 94 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Viết tên các lễ hội trong hộp vào dưới mỗi bức tranh tương ứng.)

Cannes Film Festival              Christmas                    Mid-Autumn Festival            Halloween              Thanksgiving                           Easter

Phương pháp giải:

- Cannes Film Festival: Liên hoan phim Cannes          

- Christmas: Lễ Giáng sinh

- Mid-Autumn Festival: Tết Trung thu  

- Halloween: Lễ hội Halloween

- Thanksgiving: Lễ Tạ ơn              

  - Easter: Lễ Phục sinh

Lời giải:

1. Halloween

2. Christmas

3. Mid-Autumn Festival

4. Cannes Film Festival

5. Easter

6. Thanksgiving

2. Complete the table below with the phrases from the box trang 94 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

 (Hoàn thành bảng dưới đây với các cụm từ trong hộp.)

having a feast                  chocolate eggs

turkey                              carving pumpkins

moon cakes                      candy apples

painting eggs                   performing a lion dance

 

Festival

Food

Activity

Easter

 

 

Halloween

 

 

Mid-Autumn Festival

 

 

Thanksgiving

 

 

Lời giải:

Festival

Food

Activity

Easter

(Lễ Phục Sinh)

chocolate eggs

(trứng làm từ sô cô la)

painting eggs

(vẽ lên trứng)

Halloween

(Lễ hội Halloween)

candy apples

(kẹo táo)

carving pumpkins

(khắc bí ngô)

Mid-Autumn Festival

(Trung thu)

moon cakes

(bánh trung thu)

performing a lion dance

(múa lân)

Thanksgiving

(Lễ Tạ ơn)

turkey

(gà tây)

having a feast

(tổ chức tiệc)

3. Fill in each blank with a word or phrase from the box trang 94 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Điền vào mỗi chỗ trống với một từ hoặc cụm từ trong hộp.)

painting eggs                             Christmas

Mid-Autumn Festival      candy apple

Cannes Film Festival                turkey

1. At _______, people give gifts to each other.

2. My children love _______ at Easter.

3. How many _______do you need for the Halloween party?

4. At the _______, there are many interesting films.

5. Performing lion dances is one of the activities at the_______.

6. Bill's mum is cooking a _______ for Thanksgiving.

Lời giải:

   1. Christmas

  2. painting eggs

   3. candy apples

  4. Cannes Film Festival

  5. Mid-Autumn Festival     

   6. turkey

Hướng dẫn dịch:

1. Vào lễ Giáng sinh, mọi người tặng quà cho nhau.

2. Các con tôi thích vẽ những quả trứng vào lễ Phục sinh.

3. Bạn cần bao nhiêu quả táo kẹo cho bữa tiệc Halloween?

4. Tại Liên hoan phim Cannes, có rất nhiều bộ phim hấp dẫn.

5. Biểu diễn múa lân là một trong những hoạt động vào dịp Tết Trung thu.

6. Mẹ của Bill đang nấu một con gà tây cho Lễ Tạ ơn.

Pronunciation

Stress in two-syllable words

4. Listen and repeat. Then underline the stressed syllable in each word trang 94 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức 

(Lắng nghe và nhắc lại. Sau đó gạch chân âm tiết được nhấn trọng âm trong mỗi từ.)

Nouns and Adjectives

Verbs

costume

fireworks

turkey

happy

enjoy

decide

discuss

prepare

Lời giải:

Nouns and Adjectives

Verbs

'costume (n): trang phục biểu diễn

'fireworks (n): pháo hoa

'turkey (n): gà tây

'happy (adj): hạnh phúc

en'joy (v): tận hưởng

de'cide (v): quyết định

dis'cuss (v): thảo luận

pre'pare (v): chuẩn bị

5. Listen and repeat the sentences. Underline the stressed syllables in the bold words trang 94 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức 

(Nghe và nhắc lại các câu. Gạch chân các âm tiết được nhấn mạnh trong các từ in đậm.)

1. We're going to attend an Easter party at Nick's house.

2. The dancers will perform traditional dances at the festival.

3. At Christmas, people usually buy presents for their family.

4. Did you go to the Da Lat Flower Festival with your parents?

5. My aunt is clever and patient.

Lời giải:

1. We're going to attend an Easter party at Nick's house.

2. The dancers will perform traditional dances at the festival.

3. At Christmas, people usually buy presents for their family.

4. Did you go to the Da Lat Flower Festival with your parents?

5. My aunt is clever and patient.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi sẽ tham dự một bữa tiệc Phục sinh tại nhà của Nick.

2. Các vũ công sẽ biểu diễn các điệu múa truyền thống tại lễ hội.

3. Vào dịp Giáng sinh, mọi người thường mua quà cho gia đình của họ.

4. Bạn có đi chơi Festival Hoa Đà Lạt với bố mẹ không?

5. Dì của tôi là người khéo léo và kiên nhẫn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan