Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 27 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 27 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

1. Decide whether the question tags in B's responses have rising or falling intonation. Mark (rising intonation) or (falling intonation) after the question tags.

Quyết định xem các câu hỏi đuôi trong câu trả lời của B có tăng hay giảm ngữ điệu. Đánh dấu (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu) sau các câu hỏi đuôi.

1. A: People living in the city are at a great risk of developing a lung disease.

B: Because the air is polluted, isn't it?

2. A: I've been living here for twenty years. I know every corner in this town.

B: So you know where to buy second-hand books, don't you? I'm looking for some.

3. A: I've invited Ann to a concert, but she can't make it. She has an English test tomorrow.

B: She has to do some revision tonight, doesn't she?

4. A: The nightlife in this city is so boring.

B: It isn't. I know a night market just round the corner. Let's try some local food there, shall we?

5. A: The government should look for ways to deal with the traffic problems here.

B: I agree. They shouldn't allow vending carts to move in the streets during the rush hour, should they?

Đáp án:

1. A: People living in the city are at a great risk of developing a lung disease.

B: Because the air is polluted, isn't it? ↗

2. A: I've been living here for twenty years. I know every corner in this town.

B: So you know where to buy second-hand books, don't you? ↘ I'm looking for some.

3. A: I've invited Ann to a concert, but she can't make it. She has an English test tomorrow.

B: She has to do some revision tonight, doesn't she? ↘

4. A: The nightlife in this city is so boring.

B: It isn't. I know a night market just round the corner. Let's try some local food there, shall we? ↗

5. A: The government should look for ways to deal with the traffic problems here.

B: I agree. They shouldn't allow vending carts to move in the streets during the rush hour, should they? ↗

2. Practise the exchanges in 1 with a partner.

Luyện tập các trao đổi trong bài 1 với một người bạn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan