Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 32 Unit 4 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 32 Unit 4 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1. Pratise saying these sentences correctly

Thực hành nói những câu này một cách chính xác

1. There’s an ant on the plant

2. The pink ring is lying the sink

3. We pretend not to understand the tenant’s comments

4. The applicant’s announcement to volunteer was so strong

2. Find the word with the underlined part pronounced differently

Tìm từ với phần được gạch chân được phát âm khác

1. A. want B. applicant
  C. vacant D. tenant
2. A. advertisement B. movement
  C. comment D. announcement
3. A. belong B. among
  C. strong D. long
4. A. land B. band
  C. demand D. husband
5. A. legend B. lend
  C. defend D. pretend


Đáp án:

1. A              2. C             3. B                 4. D            5. A

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan