Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - trang 37 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking - trang 37 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1 Two friends, Nghia and Vinh, are talking about Nghia's job lasts summer. Put the words in the correct order to make Vinh's questions.

 Hai người bạn, Nghĩa và Vinh, đang nói về công việc của Nghĩa kéo dài vào mùa hè. Đặt các từ theo đúng thứ tự để đưa ra câu hỏi của Vinh.

 1. holiday/what/summer/last/you/do/did?

   ..........................................

 2. job/how/the/did/find/about/you/out?

   ..........................................

 3. did/what/there/do/you?

   ...........................................

 4. long/there/how/work/you/did?

   ..........................................

 5. there/did/work/like/you/your?

   ..........................................

Đáp án:

1. What did you do last summer holiday?

2. How did you find out about the job?

3. What did you do there?

4. How long did you work there?

5. Did you like your work there?

2 Match Vinh's questions in 1with Nghia's answers (A-E). Write a number (1-5) in the space provided.

Nối các câu hỏi của Vĩnh trong câu trả lời 1 với câu trả lời của Nghĩa (A-E). Viết một số (1-5) vào khoảng trống được cung cấp.

A   Just 4 weeks. You know, we only had a five-week summer holiday, and i had to come back for the new school year.

B   Yes, it made my life more meaningful.

C   I volunteered in an orphanahe in the suburbs fo our city.

D   I saw an advert on the school notice board.

E   I helped to look after orphans, fed them, and played with them.

Đáp án:

1. C             2. D        3. E          4. A         5. B

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan