Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 33 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 11 mới

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 33 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

1. Practise reading aloud the following questions with fall-rise intonation.

Thực hành đọc to những câu sau với ngữ điệu tăng-giảm

1. Some more brown rice?

2. She's been practising t'ai chi?

3. Would you like to join our meditation group?

4. I doubt if traditional medicine works.

5. Are these the principles of staying healthy?

Đáp án:

1. Some more brown rice? ↗

2. She's been practising t'ai chi? ↗

3. Would you like to join our meditation group? ↗

4. I doubt if traditional medicine works. ↗

5. Are these the principles of staying healthy? ↗

2      Mark (fall-rise intonation) at the end of the statements or questions where appropriate. Then practise with a partner.

Đánh dấu (ngữ điệu tăng giảm) vào cuối nhận định hoặc câu hỏi khi phù hợp. Sau đó, thực hành với một người bạn.

1.  A: Would you like more coffee?

B: No, thanks. Can I have a glass of water, please?

2. A: Should I practise yoga?

B: Sure. It can help you to relieve your stress.

3. A: What is the first principle of a healthy lifestyle?

B: I'm not sure about it.

4. A: How about trying some natural remedies?

B: Well, they may be good for some minor illnesses.

5. A: Excuse me, are you waiting to see the doctor?

B: Yes. And I've been waiting for 15 minutes.

Đáp án:

1.  A: Would you like more coffee? ↗

B: No, thanks. Can I have a glass of water, please? ↗

2. A: Should I practise yoga? ↗

B: Sure. It can help you to relieve your stress.

3. A: What is the first principle of a healthy lifestyle?

B: I'm not sure about it. ↗

4. A: How about trying some natural remedies? ↗

B: Well, they may be good for some minor illnesses. ↗

5. A: Excuse me, are you waiting to see the doctor? ↗

B: Yes. And I've been waiting for 15 minutes.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan