Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 35 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 35 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1      Find the word with a stress pattern that is different from the others.

Tìm từ có trọng âm khác với những từ còn lại

1. A. preservation               B. environment

   C. economic                   D. entertainment

 2. A. ecology                    B. scuba-diving

   C. sustainable                D. phenomenon

3. A. development             B. destination

   C. understanding           D. degradation

4. A. activity                     B. enjoyable

   C. economy                  D. difficulty

5. A. ecotourist                 B. contribution

   C. conservation             D. eco-friendly

6. A. economical              B. ecological

   C. environmental           D. unavoidable

Đáp án:

1. B (environment)                    2. B (’scuba-diving)

3. A (development)                    4. D (’difficulty)

5. A (’ecotourist)                        6. C (environ'mental)

2. Put a mark (') before the stressed syllables of the underlined words and read aloud. (Đặt một dấu (') trước những trọng âm của các từ được gạch chân và đọc lớn.)

1. Ecotourists should preserve the ecological balance of the local area.

2. Sustainable tourism attempts to reduce the negative impact on the environment and local culture.

3. Their national economy is largely dependent on tourism.

4. Scuba-diving is the main tourism activity of this island.

5. We should encourage consumers to buy eco-friendly products.

Đáp án:

1. 'Ecotourists, ecological   

2. Su'stainable, en'vironment

3. e'conomy

4. 'Scuba-diving, ac'tivity

5. eco-'friendly

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan