Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Skills 1 Unit 11 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Skills 1 Unit 11 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 120. 2. Read the passage and answer the question.

Reading

1. Work in pairs. Look at the picture and find the words or phrases to describe it trang 120 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và tìm các từ hoặc cụm từ để mô tả nó.)

Lời giải: 

I think she is using a driverless car with a smart navigation system.

(Tôi nghĩ cô ấy đang sử dụng một chiếc xe không người lái với hệ thống định vị thông minh.)

2. Read the passage and answer the question trang 120 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

Roadrunner

Roadrunner is a car company that makes electric cars. The company introduced the first model in 2015 and they named it Speed. Speed soon became a success. Speed is safe, fast, comfortable, and not very expensive. It has four seats. The car can travel over 350 kilometres per hour. You only have to charge the battery every 700 kilometres. It even has a gaming screen inside. 

The company will introduce a new model next year called Safety. This model will become the largest and safest electric car you can buy. It will be able to carry seven passengers. The new model will also be more economical.

Both models have an autopilot function, so they are driverless. Passengers can read, play games, or even sleep while they travel.

What is its main idea?

A. Roadrunner is a success.

B. Roadrunner is a car company.

C. Roadrunner’s cars have an autopilot function.

Hướng dẫn dịch:

Roadrunner là một công ty sản xuất ô tô điện. Công ty đã giới thiệu mô hình đầu tiên vào năm 2015 và họ đặt tên cho nó là Speed (Tốc độ). Speed sớm thành công. Speed an toàn, nhanh chóng, thoải mái và không tốn kém nhiều. Nó có bốn chỗ ngồi. Xe có thể di chuyển trên 350 km /h. Bạn chỉ phải sạc pin sau mỗi 700 km. Nó thậm chí còn có một màn hình chơi game bên trong xe.

Công ty sẽ giới thiệu một mô hình mới vào năm tới có tên là Safety (An toàn). Mẫu xe này sẽ trở thành chiếc xe điện lớn nhất và an toàn nhất mà bạn có thể mua. Nó sẽ có thể chở bảy hành khách. Mô hình mới cũng sẽ tiết kiệm hơn.

Cả hai mô hình đều có chức năng lái tự động, vì vậy chúng không cần người lái. Hành khách có thể đọc, chơi trò chơi hoặc thậm chí ngủ trong khi đi du lịch.

Lời giải: 

Đáp án: A

Ý tưởng chính của nó là gì?

A. Roadrunner là một thành công.

B. Roadrunner là một công ty xe hơi.

C. Xe của Roadrunner có chức năng lái tự động.

3. Read the passage again and complete the fact file with no more than TWO words or a number trang 120 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc lại đoạn văn và hoàn thành tệp dữ kiện với không quá HAI từ hoặc một số.)

Fact File

Name of the company

Roadrunner

Speed was introduced in

(1)________

Safety will be the

(2) ______and (3)_____ electric car

Both models have

a gaming screen and an (4)________

Both models run on

(5) ___

Passengers can

read, sleep, play, games 

Lời giải chi tiết:

Fact File

Name of the company

Roadrunner

Speed was introduced in

(1) 2015

Safety will be the

(2) largest and (3) safest electric car

Both models have

a gaming screen and an (4) autopilot function

Both models run on

(5) electricity

Passengers can

read, sleep, play, games 

Hướng dẫn dịch:

Tệp thông tin

Tên của công ty

Roadrunner

Speed đã được giới thiệu vào

(1) 2015

Safety sẽ là

(2) xe điện lớn nhất và (3) an toàn nhất

Cả hai mô hình đều có

một màn hình chơi game và một (4) chức năng lái tự động

Cả hai mô hình đều chạy bằng

(5) điện

Hành khách có thể

đọc, ngủ, chơi trò chơi

Speaking

4. Work in pairs. Look at the fact file in 3 then ask and answer questions about it trang 120 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào tệp thông tin trong bài 3 rồi hỏi và trả lời các câu hỏi về nó.)

Example:

A: What is the name of the company?

B: Roadrunner.

A: When did the company introduce its first model?

B: In 2015.

Lời giải: 

A: What will Safety be?

B: It will be the largest and safest electric car.

A: What will both models have?

B: They will have a gaming screen and an autopilot function.

A: What will both models run on?

B: Electricity.

A:  What can passengers do?

B: read, sleep, play games

Hướng dẫn dịch:

A: Safety sẽ như thế nào?

B: Nó sẽ là chiếc xe điện lớn nhất và an toàn nhất.

A: Cả hai mô hình sẽ có những gì?

B: Chúng sẽ có màn hình chơi game và chức năng lái tự động.

A: Cả hai mô hình sẽ chạy bằng cái gì?

B: Điện.

A: Hành khách có thể làm gì?

B: đọc, ngủ, chơi game

5. Work in groups. Discuss why Roadrunner's cars will or won't become popular in the near future. Report your reasons to the class trang 120 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc nhóm. Thảo luận tại sao những chiếc xe của Roadrunner sẽ trở nên phổ biến trong tương lai gần. Báo cáo lý do của bạn với lớp.)

Example:

- We think Roadrunner's cars will become popular in the near future because they are fast... 

- We think Roadrunner's cars won't become popular in the near future because they might be dangerous / expensive...

Lời giải: 

We think Roadrunner's cars won't become popular in the near future because they might be expensive.

Hướng dẫn dịch:

Chúng tôi nghĩ rằng những chiếc xe của Roadrunner sẽ không trở nên phổ biến trong tương lai gần vì chúng có thể đắt tiền.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan