Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Skills Review 3 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Skills Review 3 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 103. 2. Read the passage again and answer the questions

Reading

1. Read the passage. Match the headings in the box with the paragraphs trang 103 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc đoạn văn. Nối các tiêu đề trong hộp với các đoạn văn.)

A. Food after the festival

B. General information about the festival

C. Activities at the festival

1. _____________

La Tomatina is an unusual festival. It's a fun fight with tomatoes. People hold it in Buñol, Spain on the last Wednesday of every August.

2. _____________

In the town square, there is a high pole with a ham on top of it. People climb the pole and get the ham. At 11 a.m., a jet of water shoots from the water cannons, and people start throwing tomatoes. People throw bags of tomatoes at the crowd. They then throw tomatoes at one another. After one hour, there is another jet of water, and people stop throwing. The whole square now is red with rivers of tomato juice.

3. _____________

After the fight, many people go to restaurants to try paella. It is a traditional Spanish rice dish. It has rice, chicken, seafood, and herbs.

Lời giải:

1. B

2. C

3. A

Hướng dẫn dịch:

1. Thông tin chung về lễ hội

La Tomatina là một lễ hội khác thường. Đó là một cuộc chiến thú vị với cà chua. Mọi người tổ chức nó ở Buñol, Tây Ban Nha vào thứ Tư cuối cùng của tháng Tám hàng năm.

2. Các hoạt động ở lễ hội

Ở quảng trường thành phố, có một cái cột cao với một cái giăm bông trên đầu nó. Mọi người trèo lên cột và lấy giăm bông. Lúc 11 giờ sáng, một tia nước bắn ra từ vòi rồng, và mọi người bắt đầu ném cà chua. Mọi người ném những túi cà chua vào đám đông. Sau đó, họ ném cà chua vào nhau. Sau một giờ, có một tia nước nữa, và mọi người ngừng ném. Cả quảng trường bây giờ đỏ ngầu bởi những dòng sông nước cà chua.

3. Đồ ăn sau lễ hội

Sau cuộc chiến, nhiều người đến nhà hàng để ăn thử món paella. Nó là một món cơm truyền thống của Tây Ban Nha. Nó có cơm, gà, hải sản và rau thơm.

2. Read the passage again and answer the questions trang 103 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

1. When and where do people hold La Tomatina?

2. What is on the top of the pole?

3. What signals the start and end of the festival?

4. How long is the fight?

5. What is paella?

Lời giải:

1. People hold it in Buñol, Spain on the last Wednesday of every August.

2. There is a ham.

3. A jet of water from the water cannons.

4. One hour.

5. It is a traditional Spanish rice dish.

Hướng dẫn dịch:

1. Mọi người tổ chức La Tomatina khi nào và ở đâu?

- Mọi người tổ chức nó ở Buñol, Tây Ban Nha vào thứ 4 cuối cùng của tháng 8 hàng năm.

2. Cái gì trên đỉnh cột?

- Nó là một cái giăm bông.

3. Điều gì báo hiệu sự bắt đầu và kết thúc của lễ hội?

- Một tia nước từ vòi rồng.

4. Cuộc chiến kéo dài bao lâu?

- Một giờ.

5. Paella là gì?

- Nó là một món cơm truyền thống của Tây Ban Nha.

Speaking

3. Work in groups. Interview your group members. Take notes of their answers and report to the class trang 103 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc nhóm. Phỏng vấn các thành viên trong nhóm của bạn. Ghi lại câu trả lời của họ và báo cáo trước lớp.)

1. How far is it from your house to your school? 

2. How do you go to school? 

3. What is good about walking? 

4. What is good about public transport?

Lời giải:

1. A: How far is it from your house to your school? 

(Từ nhà đến trường của bạn bao xa?)

 B: It is about 2 km from my house to my school. 

(Từ nhà mình đến trường khoảng 2 km.)

2. A: How do you go to school? 

(Bạn đến trường bằng phương tiện gì?)

 B: I go to school by bike. 

(Mình đến trường bằng xe đạp.)

3. A: What is good about walking?

 (Đi bộ có lợi ích gì?)

B: Walking can help us improve our health and stay in shape. 

(Đi bộ có thể giúp chúng ta cải thiện sức khỏe và giữ dáng.)

4. A: What is good about public transport?

 (Giao thông công cộng có lợi ích gì?)

 B: Public transport is environmentally friendly and reduces air pollution.

 (Giao thông công cộng thân thiện với môi trường và giảm ô nhiễm không khí.)

Listening

4. Listen to Trang talking about watching films with her family. Fill in each blank with ONE word trang 103 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe Trang kể chuyện xem phim cùng gia đình. Điền vào mỗi chỗ trống với MỘT từ.)

1. Trang's family mostly watches films at _______.

2. Watching films together improves their _______.

3. They can spend quality _______ together.

4. After watching a film, they talk about its _______ and what they like about the film.

5. Watching films in English is good for her _______ skills.

Lời giải:
 

1. home

2. relationhip

3. time

4. lessons

5. language

Nội dung bài nghe:

My family usually watches films together at weekends. Sometimes we go to the cinema, but most of the time we watch films at home. It’s a cheap entertainment activitiy because we don’t have to buy tickets. It also improves our relationship because it brings us closer. My parents spend quality time with us, and we don’t use our phones. Besides, after watching a film, we talk about its lessons and share what we like about it. This is a good way to learn about life and the world. Finally, watching films, especially those in English, helps us improve our language skills. So why don’t you start watching films with your family? You can see the good things it brings.

Hướng dẫn dịch:

Gia đình tôi thường xem phim cùng nhau vào cuối tuần. Đôi khi chúng tôi đến rạp chiếu phim, nhưng phần lớn thời gian chúng tôi xem phim ở nhà. Đó là một hoạt động giải trí giá rẻ vì chúng tôi không phải mua vé. Nó cũng cải thiện mối quan hệ của chúng tôi vì nó mang chúng tôi đến gần nhau hơn. Bố mẹ tôi dành thời gian chất lượng cho chúng tôi và chúng tôi không sử dụng điện thoại. Ngoài ra, sau khi xem một bộ phim, chúng tôi nói về những bài học của nó và chia sẻ những điều chúng tôi thích về nó. Đây là một cách tốt để tìm hiểu về cuộc sống và thế giới. Cuối cùng, xem phim, đặc biệt là những bộ phim bằng tiếng Anh, giúp chúng ta cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình. Vậy tại sao bạn không bắt đầu xem phim cùng gia đình? Bạn có thể thấy những điều tốt đẹp mà nó mang lại.

Writing

5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite means of transport. You may use the following questions as cues trang 103 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Viết đoạn văn khoảng 70 từ kể về phương tiện giao thông mà bạn yêu thích. Bạn có thể sử dụng các câu hỏi sau đây như một gợi ý.)

1. What is your favourite means of transport? (Phương tiện giao thông yêu thích của bạn là gì?)

2. Why is it your favourite means of transport? (Tại sao nó là phương tiện giao thông yêu thích của bạn?)

My favourite means of transport is __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lời giải: 

My favourite means of transport is bus. I take a bus to go to school on a daily basis. Buses are environmentally friendly and they help reduce the number of private vehicles. As a result, we can join hands to mitigate the seriousness of air pollution and traffic jams caused by too many vehicles on roads. What's more, travelling by bus is cheap and convenient. I do believe that people should use buses more often.

(Phương tiện giao thông yêu thích của mình là xe buýt. Mình bắt xe buýt để đi học hàng ngày. Xe buýt thân thiện với môi trường và chúng giúp giảm lượng phương tiện cá nhân. Nhờ đó, chúng ta có thể chung tay giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm không khí và ùn tắc giao thông do quá nhiều phương tiện lưu thông trên đường. Hơn nữa, đi lại bằng xe buýt lại còn rẻ và tiện lợi. Mình tin rằng mọi người nên dùng xe buýt nhiều hơn.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan