Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Getting started Unit 10 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Getting started Unit 10 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 104, 105. 5. Complete each of the sentences with the correct word from the conversation

Types of energy sources

1. Listen and read trang 104 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe và đọc)

Lan: Hi, Dad.

Mr Tan: Lan, what are you doing? It's pretty late now.

Lan: I'm doing a project on energy sources. But I don't quite understand what energy is

Mr Tan: Well, it's power that we use to provide us with light, heat or electricity.

Lan: Oh. Where does it come from? Mr Tan: It comes from many different sources like coal, oil, natural gas.... We call them non-renewable sources

Lan: Can it come from the sun, wind or water too?

Mr Tan: Yes, it can. We call those types of energy renewable sources because we cannot run out of them. Renewable means we can easily replace them.

Lan: I get it now.

Mr Tan: You know, some types of energy are cheap and easy to use, but others are more expensive and harder to find…

Hướng dẫn dịch:

Lan: Chào bố.

Ông Tân: Lan, con đang làm gì vậy? Bây giờ đã khá muộn.

Lan: Con đang làm một dự án về các nguồn năng lượng. Nhưng con không hoàn toàn hiểu năng lượng là gì

Ông Tân: Đúng, đó là nguồn điện mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.

Lan: Ồ. Nó đến từ đâu vậy ạ? 

Ông Tân: Nó đến từ nhiều nguồn khác nhau như than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên ... Chúng ta gọi đó là các nguồn không tái tạo

Lan: Nó có thể đến từ mặt trời, gió hay nước nữa không ạ?

Ông Tân: Có, nó có thể. Chúng ta gọi đó là những nguồn năng lượng tái tạo bởi vì chúng ta không thể sử dụng hết chúng. Có thể tái tạo nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng thay thế chúng.

Lan: Con hiểu rồi.

Ông Tân: Con biết đấy, một số loại năng lượng rẻ và dễ sử dụng, nhưng một số loại khác thì đắt hơn và khó tìm hơn…

2. What are Lan and her father talking about?  trang 105 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

A. Energy

B. Sources

C. Energy sources

Lời giải:

Đoạn hội thoại về 2 loại nguồn năng lượng: năng lượng không tái tạo và năng lượng có thể tái tạo

Chọn C

3. Read the conversation again and answer the following questions trang 105 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is Lan doing?

2. What does energy mean?

3. Where does energy come from?

4. What are renewable sources?

Lời giải:

1. She’s doing a project on energy sources.

2. It's power that we use to provide us with light, heat or electricity.

3. It comes from many different sources like coal, oil, natural gas.

4. They are energy that we can easily replace.

Hướng dẫn dịch:

1. Lan đang làm gì?

- Cô ấy đang thực hiện một dự án về các nguồn năng lượng.

2. Năng lượng nghĩa là gì?

- Đó là năng lượng mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.

3. Năng lượng đến từ đâu?

- Nó đến từ nhiều nguồn khác nhau như than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên.

4. Nguồn tái tạo là gì?

- Chúng là năng lượng mà chúng ta có thể dễ dàng thay thế.

4. Match the words/ phrases in the box with the correct pictures trang 105 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nối các từ / cụm từ trong ô với các hình ảnh đúng.)

1. oil

2. wind energy

3. coal

4. natural gas

Lời giải:

1. d. oil (dầu)

2. a. wind energy (năng lượng gió)

3. b. coal (than đá)

4. c. natural gas (khí tự nhiên)

5. Complete each of the sentences with the correct word from the conversation trang 105 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành mỗi câu với từ đúng trong cuộc hội thoại.)

1. Energy is ___________that we use to provide us with light, heat or electricity.

2. When energy comes from the__________, wind and water, we call it renewable energy.

3. When energy comes from wind, we call it __________energy.

4. We cannot _________ out of renewable energy.

5. Some types of energy are _________and easy to use.

Lời giải:

  1. power   

    2. sun

    3. wind

    4. run

   5. cheap

Hướng dẫn dịch:

1. Năng lượng là năng lượng mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.

2. Khi năng lượng đến từ mặt trời, gió và nước, chúng ta gọi nó là năng lượng tái tạo.

3. Khi năng lượng đến từ gió, chúng ta gọi nó là năng lượng gió.

4. Chúng ta không thể cạn kiệt năng lượng tái tạo.

5. Một số dạng năng lượng rẻ và dễ sử dụng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan