Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Skills 1 Unit 10 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Skills 1 Unit 10 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 110. 1. Work in pair. Discuss the following questions

Reading

1. Work in pair. Discuss the following questions trang 110 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.)

1. What are the main energy sources in Viet Nam? (Các nguồn năng lượng chính ở Việt Nam là gì?)

2. What type(s) of energy sources will we use in the future? (Chúng ta sẽ sử dụng (những) loại nguồn năng lượng nào trong tương lai?)

Lời giải: 

1. They are hydro energy and energy from coal. (Chúng là năng lượng thủy điện và năng lượng từ than đá.)

2. We will use solar energy and wind energy. (Chúng tôi sẽ sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió.)

2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) to complete the sentences trang 110 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Ông Lâm đang giảng bài về các nguồn năng lượng. Đọc văn bản và chọn phương án tốt nhất (A, B hoặc C) để hoàn thành các câu.)

Hello, class. Today I'd like to tell you about two energy sources. They are non-renewable sources and renewable sources.

Non-renewable sources are coal, oil and natural gas. We can use these sources to produce energy. They are cheap and easy to use. People use them a lot. But they are very limited and will run out soon.

Renewable sources come from the sun, wind or water. When energy comes from the sun, we call it solar energy. Wind energy comes from the wind, and hydro energy comes from water. Renewable sources are available, clean and safe to use. But they are expensive to produce.

In the future we will rely more on renewable energy sources. They are better for the environment and they will not run out.

1. Non – renewable sources are cheap and _________.

A. available

B. easy to use 

C. expensive

2. _________come from the sun, wind or water.

A. Renewable sources

B. All energy sources

C. Non-renewable sources

3. When energy comes from water, we call it_________.

A. wind energy 

B. solar energy

C. hydro energy 

4. Renewable energy sources are better for_______.

A. the environment 

B. our cars

C. hydro energy

Lời giải:

   1. B    

    2. A

    3. C

   4. A

Hướng dẫn dịch:

1. Các nguồn không thể tái tạo có giá thành rẻ và dễ sử dụng.

2. Các nguồn có thể tái tạo đến từ mặt trời, gió hoặc nước.

3. Khi năng lượng đến từ nước, chúng ta gọi nó là năng lượng thủy.

4. Các nguồn năng lượng tái tạo tốt hơn cho môi trường.

3. Read the text again and answer the questions trang 110 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. How many energy sources are there? What are they?

2. What do non-renewable sources include?

3. What are the advantages of renewable energy?

4. What will we rely more on in the future?

Lời giải:

1. There are two. They are non-renewable sources and renewable sources.

2. Non-renewable sources are coal, oil and natural gas.

3. Renewable sources are available, clean and safe to use.

4. In the future we will rely more on renewable energy sources.

Hướng dẫn dịch:

1. Có bao nhiêu nguồn năng lượng? Họ là ai?

- Hai. Chúng là những nguồn không thể tái tạo và những nguồn có thể tái tạo.

2. Các nguồn không tái tạo bao gồm những gì?

- Các nguồn không thể tái tạo là than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

3. Ưu điểm của năng lượng tái tạo là gì?

- Nguồn tái tạo có sẵn, sạch sẽ và an toàn để sử dụng.

4. Chúng ta sẽ dựa vào điều gì nhiều hơn trong tương lai?

- Trong tương lai, chúng tôi sẽ dựa nhiều hơn vào các nguồn năng lượng tái tạo.

Speaking

4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns trang 110 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

run out                            limited

easy to use                      cheap

expensive                       available

safe to use

good for the environment


Advantages

Disadvantages

 

 

 

 

Lời giải:

Advantages

Disadvantages

easy to use                      

cheap

available

safe to use

good for the environment

run out

limited

expensive

5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources trang 110 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về ưu điểm và nhược điểm của các nguồn năng lượng khác nhau.)

Example:

A: What are the advantages of hydro energy?

B: It's available, clean and safe to use.

A: What are its disadvantages?

B: It's expensive to produce.

Lời giải:

A: What are the advantages of energy from coal?

B: It's cheap and easy to use

A: What are its disadvantages?

B: It's limited and not good for the environment.

Tạm dịch: 

A: Ưu điểm của năng lượng từ than đá là gì?

B: Nó rẻ và dễ sử dụng

A: Nhược điểm của nó là gì?

B: Nó hạn chế và không tốt cho môi trường.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan