Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Looking back Unit 10 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Looking back Unit 10 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 112. 2. Complete the sentences, using the phrases in 1

1. Match the adjectives in A with the nouns in B to make phrases trang 112 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nối các tính từ trong A với các danh từ trong B để tạo thành các cụm từ.)

A

B

1. solar

2. hot

3. electrical

4. renewable

5. low

a. water

b. energy sources

c. energy light bulbs

d. appliances

e. energy

Lời giải:

   1. e   

   2. a

   3. d

   4. b

   5. c

Hướng dẫn dịch:

1. solar energy = năng lượng mặt trời

2. hot water = nước nóng

3. eletrical appliances = thiết bị điện

4. renewable energy sources = nguồn năng lượng tái tạo

5. low energy light bulbs = bóng đèn năng lượng thấp

2.  Complete the sentences, using the phrases in 1 trang 112 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành các câu, sử dụng các cụm từ trong bài 1.)

1. We should use __________in our homes to save energy.

2. Do they always turn off the _______before leaving the room?

3. We can protect the environment by using ________.

4. When energy comes from the sun, we call it _______.

5. She has _____________day and night because she has solar panels on the roof of her house.

Lời giải: 

1. low energy light bulbs

2. eletrical appliances

3. renewable energy sources

4. solar energy

5. hot water

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta nên sử dụng bóng đèn năng lượng thấp trong nhà để tiết kiệm năng lượng.

2. Họ có luôn tắt các thiết bị điện trước khi rời khỏi phòng không?

3. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

4. Khi năng lượng đến từ mặt trời, chúng ta gọi nó là năng lượng mặt trời.

5. Cô ấy có nước nóng cả ngày lẫn đêm vì cô ấy có các tấm pin mặt trời trên mái nhà của cô ấy.

Grammar

3.  Complete the sentences by using the correct form of the present continuous or present simple of the verbs in brackets trang 112 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng dạng đúng của thì hiện tại tiếp diễn hoặc hiện tại đơn của các động từ trong ngoặc.)

1. Look! It (rain) ________heavily.

2. Normally they (start) _______school at eight o'clock in the morning.

3. He hasn't got a bike at the moment, so he (walk) __________to school this week.

4. He always (do) ________his homework in the evening.

5. I'm afraid I have no time to help just now. I (write) _____an essay.

Lời giải:

  1. is raining  

     2. start

  3. is walking  

     4. does

  5. am writing

Hướng dẫn dịch:

1. Nhìn này! Trời đang mưa to.

2. Thông thường họ bắt đầu đi học lúc tám giờ sáng.

3. Anh ấy không có xe đạp vào lúc này, vì vậy anh ấy đi bộ đến trường trong tuần này.

4. Anh ấy luôn làm bài tập về nhà vào buổi tối.

5. Tôi sợ tôi không có thời gian để giúp đỡ vừa rồi. Tôi đang viết một bài luận.

4. Find ONE mistake in each sentence and correct it trang 112 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Tìm MỘT lỗi sai trong mỗi câu và sửa nó.)

1. The students do the project in Unit 10 now.

2. At the moment, the teacher is explain how solar energy works.

3. Nowadays, people in Africa is not using energy from natural gas.

4. They are use wind energy instead of coal.

5. We look for a cheap, clean and effective source of energy now.

Lời giải:

1. do – are doing

2. explain – explaining

3. is – are

4. use – using

5. look – are looking

 

Hướng dẫn dịch:

1. Các học sinh đang làm dự án trong Bài 10 bây giờ.

2. Hiện tại, giáo viên đang giải thích cách hoạt động của năng lượng mặt trời.

3. Ngày nay, người dân ở Châu Phi không sử dụng năng lượng từ khí đốt tự nhiên.

4. Họ đang sử dụng năng lượng gió thay vì than đá.

5. Hiện chúng tôi đang tìm kiếm một nguồn năng lượng rẻ, sạch và hiệu quả.

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan