Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Skills 2 Unit 10 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Skills 2 Unit 10 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 111. 2. Mr Lam is discussing with his students about how to save energy at home

1. Work in pairs. Answer the questions trang 111 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi.)

1. What type of energy do you use at home?

(Bạn sử dụng loại năng lượng nào ở nhà?)

2. What do you usually do to save energy?

(Bạn thường làm gì để tiết kiệm năng lượng?)

Lời giải:

1. I usually use solar energy at home.

2. I usually use hot water from solar energy and turn off all the lights before going out.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn sử dụng loại năng lượng nào ở nhà?

- Tôi thường sử dụng năng lượng mặt trời ở nhà.

2. Bạn thường làm gì để tiết kiệm năng lượng?

- Tôi thường sử dụng nước nóng từ năng lượng mặt trời và tắt hết đèn trước khi ra ngoài.

2. Mr Lam is discussing with his students about how to save energy at home. Listen and circle the phrases you hear trang 111 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Ông Lâm đang thảo luận với các sinh viên của mình về cách tiết kiệm năng lượng tại nhà. Nghe và khoanh tròn các cụm từ bạn nghe được.)

1. turn off the lights

2. save money

3. use low energy light bulbs

4. produce electricity

5. save energy

6. use solar panels

Lời giải: 

Đáp án: 1, 2, 3, 6

Nội dung bài nghe:

Mr Lam: As you know we use energy for cooking, heating and lighting. But it's not cheap. So how can we save energy at home? Linh, what do you do to save electricity?

Linh: Well, I always turn off the lights before going to bed. I have some electrical appliances, such as a TV, a CD player, ….. I turn them off when I don't use them. I think it helps us save electricity.

Mr Lam: You're right. What about you, Minh?

Minh: Well, we use low energy light bulbs at my house. We always turn them off when leaving the room. We use solar panels to warm water too. It's cheap and clean.

Mr Lam: Sounds interesting. And how about you …?

Hướng dẫn dịch:

Thầy Lâm: Như các em đã biết, chúng ta sử dụng năng lượng để đun nấu, sưởi ấm và thắp sáng. Nhưng nó không hề rẻ. Vậy làm thế nào chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng tại nhà? Linh, em làm gì để tiết kiệm điện?

Linh: À, em luôn tắt đèn trước khi đi ngủ. Em có một số thiết bị điện, chẳng hạn như TV, đầu đĩa CD,… .. Em tắt chúng khi tôi không sử dụng. Em nghĩ nó giúp chúng ta tiết kiệm điện.

Thầy Lâm: Em nói đúng. Còn em thì sao, Minh?

Minh: À, ở nhà em sử dụng bóng đèn năng lượng thấp. Chúng em luôn tắt chúng khi rời khỏi phòng. Chúng em cũng sử dụng các tấm pin mặt trời để làm ấm nước. Nó rẻ và sạch.

Thầy Lâm: Nghe có vẻ thú vị. Con bạn thì sao …?

3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence trang 111 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe lại và đánh dấu (✓) T (Đúng) hoặc F (Sai) cho mỗi câu.)

 

T

F

1. Mr Lam says we use energy for cooking, heating and lighting.

   

2. Linh always turns off the lights when going out.

   

3. Linh turns off electrical appliances when not using them.

   

4. Minh uses low energy light bulbs at his house.

   

5. Minh uses solar energy to cook meals.

   

Lời giải:

   1. T    

    2. F

    3. T

    4. T

    5. F

Hướng dẫn dịch:

1. Thầy Lâm nói rằng chúng ta sử dụng năng lượng để nấu ăn, sưởi ấm và chiếu sáng.

2. Linh luôn tắt đèn khi ra ngoài.

3. Linh tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

4. Minh sử dụng bóng đèn năng lượng thấp ở nhà mình.

5. Minh sử dụng năng lượng mặt trời để nấu các bữa ăn.

4. Work in pairs. Read some ways to save energy at home. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook trang 111 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Đọc một số cách để tiết kiệm năng lượng tại nhà. Chọn ba điều quan trọng nhất. Viết chúng vào sổ tay của bạn.)

• Use low energy light bulbs

• Recycle plastic bags and glass bottles

• Use solar panels to warm water

• Tum off the lights when leaving the room

• Turn off electrical appliances when not using them

Lời giải:

 

Hướng dẫn dịch:

- Sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng

- Sử dụng các tấm pin mặt trời để làm ấm nước

- Tắt đèn khi ra khỏi phòng

- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng

5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at home trang 111 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về cách bạn tiết kiệm năng lượng ở nhà.)

We use a lot of energy at home and it costs us a lot. To save energy, we should___________.

Lời giải:

We use a lot of energy at home and it costs us a lot. To save energy, we should use low energy light bulbs. Secondly, remember to turn off electrical appliances when not using them. Last but not least, we should use solar panels to warm water.

Hướng dẫn dịch:

Chúng tôi sử dụng rất nhiều năng lượng ở nhà và chúng tôi tốn rất nhiều năng lượng. Để tiết kiệm năng lượng, chúng ta nên sử dụng bóng đèn năng lượng thấp. Thứ hai, hãy nhớ tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta nên sử dụng các tấm pin mặt trời để làm ấm nước.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan