Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Communication Unit 10 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Communication Unit 10 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 109. 1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted questions

Everyday English

Asking for explanation 

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted questions trang 109 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe và đọc đoạn hội thoại. Hãy chú ý đến những câu hỏi được làm nổi bật.)

Lan: What does “solar energy" mean?

Mr Tan: Well, it's energy that comes from the sun

LanAnd what does "wind energy” mean?

Mr Tan: It's another type of energy and it comes from wind 

Hướng dẫn dịch:

Lan: "Năng lượng mặt trời" nghĩa là gì ạ?

Chú Tân: Đó là năng lượng đến từ mặt trời.

Lan: Và "năng lượng gió" nghĩa là gì ạ?

Chú Tân: Đó là một dạng năng lượng khác, và nó đến từ gió.

2. Work in pairs. Make similar conversations to ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal...trang 109 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện tương tự để yêu cầu giải thích các cụm từ: năng lượng thủy điện, năng lượng từ than đá ...)

Lời giải:

Nam: What does “hydro energy" mean?

Minh: Well, it's energy that comes from the water.

Nam: And what does "energy from coal” mean?

Minh: It's another type of energy and it comes from coal.

Hướng dẫn dịch:

Nam: “Năng lượng thủy điện” nghĩa là gì?

Minh: À, đó là năng lượng đến từ nước.

Nam: Và "năng lượng từ than đá" nghĩa là gì?

Minh: Đó là một dạng năng lượng khác và nó đến từ than đá.

3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes trang 109 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Hỏi đối tác của bạn những câu hỏi sau và đánh dấu (✓) câu trả lời của họ vào ô trống.)

 

Yes

No

1. Do you go to school on foot?

   

2. Do you recycle plastic bottles?

   

3. Do you use public transport?

   

4. Do you use low energy light bulbs at home?

   

5. Do you use solar energy to warm water?

   

6. Do you turn off the lights when going to bed?

   

7. Do you turn off the TV when not watching it?

   

Lời giải: 

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có đi bộ đến trường không?

2. Bạn có sử dụng phương tiện công cộng không?

3. Bạn có sử dụng bóng đèn năng lượng thấp ở nhà không?

4. Bạn có sử dụng năng lượng mặt trời để làm ấm nước không?

5. Bạn có tắt đèn khi đi ngủ không?

6. Bạn có tắt TV khi không xem không?

4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy trang 109 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc nhóm. Cho nhóm biết đối tác của bạn tiết kiệm năng lượng như thế nào.)

Example:

Mai saves a lot of energy. She often goes to school on foot and uses public transport. She always turns off the lights when going to bed.

(Mai tiết kiệm được nhiều năng lượng. Cô thường đi bộ đến trường và sử dụng các phương tiện công cộng. Cô ấy luôn tắt đèn khi đi ngủ.)

Lời giải: 

Nam saves lots of energy. He walks to school every day. He always turns off the TV when not watching it and his family are using low energy light bulbs at home.

Hướng dẫn dịch: 

Nam tiết kiệm nhiều năng lượng. Anh ấy đi bộ đến trường mỗi ngày. Anh ấy luôn tắt TV khi không xem và gia đình anh ấy đang sử dụng bóng đèn năng lượng thấp ở nhà.

5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy trang 109 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Trả lời các câu hỏi trong 3 câu hỏi của riêng bạn. Sau đó cho cả lớp biết bạn tiết kiệm năng lượng như thế nào.)

Example:

I don't save much energy. I go to school on foot, but I never recycle plastic bottles. I don't turn off the TV when not watching it.

(Tôi không tiết kiệm nhiều năng lượng. Tôi đi bộ đến trường, nhưng tôi không bao giờ tái chế chai nhựa. Tôi không tắt TV khi không xem.)

Lời giải:

I save much energy. I don’t walk to school but sometimes I use public transport. I always remember to turn off the lights and TV when not using them.

Tạm dịch: 

Tôi tiết kiệm nhiều năng lượng. Tôi không đi bộ đến trường nhưng đôi khi tôi sử dụng phương tiện công cộng. Tôi luôn nhớ tắt đèn và TV khi không sử dụng chúng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan