Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - trang 32 Unit 9 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking - trang 32 Unit 9 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1. Work in pairs. Describe the types of pollution you see in the photos. (Làm việc theo cặp. Mô tả các loại ô nhiễm bạn nhìn thấy trong ảnh.)

What is the source of pollution? Where does it happen?

What are the negative effects of this type of pollution?

a. depletion of fossil fuels

b. air pollution

c. extinction of rare species

d. health problems

Đáp án: b,d

2  The following is an interview about air pollution. Read and match (a - d) with (1 - 4). Practise the conversation with a partner. (Sau đây là một cuộc phỏng vấn về ô nhiễm không khí. Đọc và nối (a - d) với (1 - 4). Thực hành cuộc trò chuyện với bạn.)

Đáp án:

1. c      2. d      3. a      4. b

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan