Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - trang 33 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Writing - trang 33 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1. Write complete sentences about air pollution, using the words and phrases below. You may have to add linking words and make changes in the word form, if necessary. (Viết câu đầy đủ về ô nhiễm không khí, sử dụng các từ và cụm từ bên dưới. Bạn có thể phải thêm từ liên kết và thực hiện thay đổi trong mẫu từ, nếu cần.)

1. One / biggest environmental impacts of human activities / air pollution

2. Smoke / aircrafts / factory chimneys / bonfires / different kinds of vehicles / streets / many / other factors / damage / clean air / every day

3. Industrial factories / throw / air / huge amounts / pollutant gases

4. The air / many areas / so unclean that / people / have to / masks / going / streets

5. Air pollution / lead / greenhouse effect / make / temperature / Earth's surface / higher

6. Global warming / lead / polar ice caps melting / rise of worldwide sea levels / climate changes / other natural disasters.

7. Everyone / live / earth / should have / responsibility / reduce / air pollution / protect clean air / our survival

8. Worldwide governments / should have / control measures / reduce air pollution / and / protect / natural environment / future generation

Đáp án:

1. One of the biggest environmental impacts of human activities is air pollution.

2. Smoke from aircrafts, factory chimneys, bonfires, different kinds of vehicles on streets, and many other factors damage clean air every day.

3. Industrial factories throw into the air huge amounts of pollutant gases.

4. The air in many areas is so unclean that many people have to wear masks when going out on the streets.

5. Air pollution leads to the greenhouse effect making the temperature of the earth's surface higher.

6. Global warming leads to the polar ice caps melting, the rise of worldwide sea levels, climate changes and other natural disasters.

7. Everyone living on the Earth should have the responsibility to reduce air pollution and protect clean air for our survival.

8. Worldwide governments should have control measures to reduce air pollution and protect the natural environment for the future generations.

2. Write a paragraph of 150 words about air pollution, using the ideas in 1 and the suggested writing frame below. (Viết một đoạn 150 từ về ô nhiễm không khí, sử dụng các ý tưởng trong 1 và khung văn bản gợi ý dưới đây.)

- Causes of air pollution

-  Its consequences

-  What should be done

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan