Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tổng hợp từ vựng trong Unit 1 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Unit 1 Tiếng Anh 7 Global Success - Từ Vựng

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Belong to

v

/bɪˈlɒŋ tu/

Thuộc về

Benefit

n

/ˈbenɪfɪt/

Lợi ích

Bug

n

/bʌɡ/

Con bọ

Cardboard

n

/ˈkɑːdbɔːd/

Bìa các tông

Dollhouse

n

/ˈdɒlhaʊs/

Nhà búp bê

Gardening

n

/ˈɡɑːdnɪŋ/

Làm vườn

Glue

n

/ɡluː/

Keo dán/ hồ

Horse riding

n

/ˈhɔːs raɪdɪŋ/

Cưỡi ngựa

Insect

n

/ˈɪnsekt/

Côn trùng

Jogging

n

/ˈdʒɒɡɪŋ/

Đi/ chạy bộ thư giãn

Making models

 

/ˈmeɪkɪŋ ˈmɒdlz/

Làm mô hình

Maturity

n

/məˈtʃʊərəti/

Sự trưởng thành

Patient

adj

/ˈpeɪʃnt/

Kiên nhẫn

Popular

adj

/ˈpɒpjələ(r)/

Được nhiều người ưa thích

Responsibility

n

/rɪˌspɒnsəˈbɪləti/

Sự chịu trách nhiệm

Set

v

/set/

(Mặt trời) lặn

Stress

n

/stres/

Sự căng thẳng

Take on

 

/teɪk ɒn/

Nhận thêm

Unusual

adj

/ʌnˈjuːʒuəl/

Khác thường

Valuable

adj

/ˈvæljuəbl/

Quý giá

Yoga

n

/ˈjəʊɡə/

Yoga

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan