Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A closer look 1 Unit 5 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải A closer look 1 Unit 5 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 52. 1. Match the phrases with the pictures. Then listen, check, and repeat the phrases

Vocabulary

1. Match the phrases with the pictures. Then listen, check, and repeat the phrases trang 52 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nối các câu với các bức tranh. Sau đó, nghe, kiểm tra và nhắc lại các cụm từ.)

Lời giải:

1 - d

2 - f

3 - a

4 - c

5 - b

6 - e

1 - d: a teaspoon (tsp) of salt: 1 muỗng cà phê muối

2 - f: 400 millilitres (ml) of milk: 400 ml sữa

3 - a: a kilo (kg) of beef: 1 kg thịt bò

4 - c: a litre (l) of water: 1 lít nước

5 - b: a teaspoon (tsp) of salt: 1 muỗng cà phê muối

6 - e: 200 grams (g) of flour: 200 gam bột

2. Write the following words and phrases in the correct columns. Add any other dishes and ingredients you know trang 52 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Viết các từ và cụm từ sau vào các cột đúng. Thêm bất kỳ món ăn và thành phần nào khác mà bạn biết.)

    spring rolls             omelette             butter                onions                     pancakes            pepper

 

Dishes

Ingredients

 

 

 

 

 

 

Lời giải:

Dishes (Món ăn)

Ingredients (Thành phần)

spring rolls (chả giò)

butter (bơ)

omelette (trứng ốp la)

onions (hành tây)

pancakes (bánh kếp)

pepper (hạt tiêu)

3. Work in pair. Ask and answer about the ingredients for Linh's apple pie, using the quantities in the recipe trang 52 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về nguyên liệu làm món bánh táo của Linh, theo số lượng trong công thức nấu ăn.)

Example:

A: How many apples do we need? (Chúng ta cần mấy quả táo?)

B: We need 12. (Chúng ta cần 12 quả.)

Lời giải:

A: How much salt do we need?

B: We need one teaspoon of salt

A: How much sugar do we need?

B: We need 300g of sugar

A: How much water do we need?

B: We need 120ml of water

Hướng dẫn dịch:

A: Chúng ta cần bao nhiêu muối?

B: Chúng tôi cần một thìa cà phê muối

A: Chúng ta cần bao nhiêu đường?

B: Chúng ta cần 300g đường

A: Chúng ta cần bao nhiêu nước?

B: Chúng tôi cần 120ml nước.

Pronunciation

/ɒ/ and /ɔ:/

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ɒ/ and /ɔ:/ trang 52 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến các âm /ɒ/ và /ɔ:/.)

            fond                               short                              call                                 water                         

            pork                              sauce                              lot                                   not

Now, in pairs write the words in the correct columns.

(Bây giờ hãy viết các từ vào cột đúng.)

/ɒ/

/ɔ:/

  

Lời giải:

/ɒ/

/ɔ:/

 fond /fɒnd/ (adj): thích

  lot /lɒt/ (adj): nhiều

 not /nɒt/ (adv): không

 

  short /ʃɔːt/ (adj): ngắn

call /kɔːl/ (n, v): gọi điện, cuộc gọi

pork /pɔːk/ (n): thịt lợn

 sauce /sɔːs/ (n): nước xốt

water /ˈwɔː.tər/ (n): nước

5. Listen and repeat, paying attention to the underlined words. Tick (✓) the sentences with the /ɒ/ sound trang 52 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe và lặp lại, chú ý những từ được gạch chân. Đánh dấu (✓) vào các câu có âm /ɒ/.)

1. I hate hot dogs

 

2. It's a very big pot

 

3. Put the forks here. 

 

4. This soup is very hot. 

 

5. I like pork cooked with vegetables. 

 

Lời giải:

1. I hate hot dogs 

(Tôi ghét bánh mì kẹp xúc xích.)

 

2. It's a very big pot 

(Nó là cái bình/ lọ rất to.)

 

3. Put the forks here.  

(Đặt những cái nĩa ở đây.)

 

4. This soup is very hot.  

(Món canh này rất nóng.)

 

5. I like pork cooked with vegetables.  

(Tôi thích thịt bò nấu với rau củ.)

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan