Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A closer look 2 Unit 11 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải A closer look 2 Unit 11 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 117, 118. 1. Complete the sentences with will or won't

Grammar

1. Complete the sentences with will or won't trang 117 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức 

 (Hoàn thành các câu với will hoặc won't)

1. Petrol-powered cars are not eco-friendly, so they _____be popular.

2. We _____travel by teleporter soon because it is faster

3. Rich people _______choose to travel to other planets for their holidays.

4. People _______take holidays in crowded places as in the past.

5. Bullet trains _______soon become a popular means of transport in Viet Nam because they are green and safe.

Lời giải:

1. won’t  

    2. will

 

    3. will

  4. won’t

   5. will

Hướng dẫn dịch:

1. Ô tô chạy bằng xăng không thân thiện với môi trường, vì vậy chúng sẽ không được ưa chuộng.

2. Chúng ta sẽ đi lại bằng máy dịch chuyển sớm vì nó nhanh hơn.

3. Những người giàu sẽ chọn đi du lịch đến các hành tinh khác cho kỳ nghỉ của họ.

4. Mọi người sẽ không nghỉ lễ ở những nơi đông đúc như trong quá khứ.

5. Tàu cao tốc sẽ sớm trở thành phương tiện giao thông phổ biến ở Việt Nam vì chúng xanh và an toàn.

2. Rearrange the words and phrases to make sentences trang 117 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức 

(Sắp xếp lại các từ và cụm từ để tạo thành câu.)

1. driverless cars / we/ will have / in 2030 /

2. cars / cities, won't allow / in 2050 /

3. electric cars/ will/popular/be/?

4. we / use / will / buses / soon / solar-powered /

5. have/ enough parking places/we/ will/ in ten years /?

Lời giải:

1. We will have driverless cars in 2030.

2. Cities won't allow cars in 2050.

3. Will electric cars be popular?

4. We will use solar-powered buses soon.

5. Will we have enough parking places in ten years?

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta sẽ có ô tô không người lái vào năm 2030.

2. Các thành phố sẽ không cho phép ô tô vào năm 2050.

3. Xe điện sẽ phổ biến?

4. Chúng tôi sẽ sớm sử dụng xe buýt chạy bằng năng lượng mặt trời.

5. Liệu chúng ta có đủ chỗ đậu xe trong mười năm nữa không?

3. Use the correct form of the verbs in brackets to complete the conversation trang 117 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Sử dụng dạng đúng của các động từ trong ngoặc để hoàn thành cuộc hội thoại.)

Alice: Do you think travelling by teleporter will become possible soon?

Tom: Yes. I hear that it (1. take) _______very little time to travel from one country to another

Alice: Right. And we (2. not have) _______to wait at the airport

Tom: we (3. have) _________learn to drive it?

Alice: No. We (4. not drive) _____it. It makes us disappear then appear in another place in just seconds.

Tom: How wonderful! There (5. not be) ________traffic jams any more, right?

Lời giải:

    1. will take

    2. won’t have   

    3. Will … have

    4. won’t drive

    5. won’t be

 

Hướng dẫn dịch:

Alice: Bạn có nghĩ rằng việc đi du lịch bằng máy dịch chuyển sẽ sớm trở nên khả thi không?

Tom: Có. Tôi nghe nói rằng sẽ mất rất ít thời gian để đi từ quốc gia này sang quốc gia khác.

Alice: Đúng vậy. Và chúng tôi sẽ không phải đợi ở sân bay.

Tom: Chúng ta sẽ phải học lái nó chứ?

Alice: Không. Chúng tôi sẽ không lái nó. Nó làm cho chúng ta biến mất sau đó xuất hiện ở một nơi khác chỉ trong vài giây.

Tom: Thật tuyệt vời! Sẽ không còn tắc đường nữa, phải không?

4. Work in pairs. Look at the pictures and tell your partner if you will / won't travel by these means of transport. Give reason(s) trang 118 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình ảnh và cho đối tác của bạn biết nếu bạn sẽ / không đi du lịch bằng các phương tiện giao thông này. Đưa ra (các) lý do.)

Example:

A: I will travel by flying car because it is very fast.

B: I won't travel by car in another 20 years because it pollutes the air.

Lời giải:

A: I will travel by hyperloop because it is very fast and has no fumes.

B: I won’t travel by petrol-powered cars because they are not eco-friendly.

Tạm dịch: 

A: Tôi sẽ di chuyển bằng tàu cao tốc vì nó rất nhanh và không có khói.

B: Tôi sẽ không đi bằng ô tô chạy bằng xăng vì chúng không thân thiện với môi trường.

5. Replace the underlined phrases with possessive pronouns trang 118 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Thay thế các cụm từ được gạch chân bằng đại từ sở hữu.)

Example:

This is your bicycle. That bicycle is her bicycle -> hers

1. My motorbike runs on electricity. How about their motorbikes? _______

2. Your bicycle is blue and my bicycle is red.______

3. My dream is to travel to the moon. His dream is different. _____

4. My bus was late. Your bus was on time. ______

5. His car is a flying car. Our car is an electric one. _____

Lời giải:

1. My motorbike runs on electricity. How about theirs?

2. Your bicycle is blue and mine is red.

3. My dream is to travel to the moon. His is different.

4. My bus was late. Yours was on time.

5. His car is a flying car. Ours is an electric one.

Hướng dẫn dịch:

1. Xe máy của tôi chạy bằng điện. Còn của họ thì sao?

2. Xe đạp của bạn màu xanh và của tôi màu đỏ.

3. Ước mơ của tôi là đi du lịch lên mặt trăng. Của anh ấy là khác nhau.

4. Xe buýt của tôi đã bị trễ. Của bạn đã đúng giờ.

5. Ô tô của anh ấy là ô tô bay. Của chúng tôi là một điện.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan