Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Communication Unit 11 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Communication Unit 11 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 119. 2. Work in pairs. Make similar conversations about future travelling

Everyday English

Making predictions

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences trang 119 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến những câu được đánh dấu.)

Ann: Do you think we will travel by flying car in the future?

Tom: We certainly will.

Ann: Will it be able to fly across oceans?

Tom: It probably won't.

Lời giải: 

Hướng dẫn dịch:

Ann: Bạn có nghĩ chúng ta sẽ đi lại bằng ô tô bay trong tương lai không?

Tom: Chúng ta chắc chắn sẽ làm vậy.

Ann: Liệu nó có thể bay qua các đại dương không?

Tom: Nó có thể sẽ không.

2. Work in pairs. Make similar conversations about future travelling trang 119 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện tương tự về việc đi du lịch trong tương lai.)

1. travelling long distances by hyperloop. (di chuyển đường dài bằng tàu cao tốc.)

2. travelling to other planets for holidays. (đi du lịch đến các hành tinh khác để nghỉ lễ.)

Lời giải: 

1. A: Do you think we will travel long distances by hyperloop?

    B: We certainly will. We can save time.

2. A: Will it be able to travel to other planets for holidays

    B: We certainly will. It will be a trend in the future.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ di chuyển đường dài bằng hyperloop không?

     B: Chúng tôi chắc chắn sẽ làm. Chúng tôi có thể tiết kiệm thời gian.

2. A: Liệu nó có thể đi đến các hành tinh khác trong những ngày nghỉ lễ không

     B: Chúng tôi chắc chắn sẽ làm. Nó sẽ là một xu hướng trong tương lai.

3. Complete the conversation between Mark and Lan with the questions and answers from the box trang 119 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành cuộc trò chuyện giữa Mark và Lan với các câu hỏi và câu trả lời từ hộp.)

A. How many wheels will a walkcar have?

B. I think they will go by walkcar.

C. It is self-balancing.

D. What will it run on?

Mark: So what means of transport will students use to go to school?

Lan: (1)______

Mark: Walkcar? (2)__________

Lan: Four.

Mark: How will it work?

Lan: You stand on it then turn on the

switch and drive away.

Mark: (3)________

Lan: Electricity.

Mark: Won't riders fall off it?

It sounds dangerous

Lan: No, they won't.(4)________

Mark: I can't wait to get one.

Lời giải:

1. B

2. A

3. D

4. C

Mark: So what means of transport will students use to go to school?

Lan: (1) I think they will go by walkcar.

Mark: Walkcar? (2) How many wheels will a walkcar have?

Lan: Four.

Mark: How will it work?

Lan: You stand on it then turn on the switch and drive away.

Mark: (3) What will it run on?

Lan: Electricity.

Mark: Won't riders fall off it? It sounds dangerous.

Lan: No, they won't. (4) It is self-balancing.

Mark. I can't wait to get one.

Hướng dẫn dịch:

Mark: Vậy học sinh sẽ sử dụng phương tiện giao thông nào để đến trường?

Lan:  Tôi nghĩ họ sẽ đi bằng xe điện.

Mark: Xe điện?  Xe điện đi sẽ có bao nhiêu bánh?

Lan: Bốn.

Mark: Nó sẽ hoạt động như thế nào?

Lan: Bạn đứng trên đó rồi bật chuyển đổi và lái xe đi.

Mark: (3) Nó sẽ chạy bằng gì?

Lan: Điện.

Mark: Người đi sẽ không ngã ra khỏi nó chứ? Nghe có vẻ nguy hiểm

Lan: Không, họ sẽ không. (4) Nó tự cân bằng.

Mark: Tôi không thể chờ đợi để có được một cái.

4. Work in pairs. Choose one means of transport below and make a similar conversation as in 3 trang 119 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Chọn một phương tiện giao thông dưới đây và thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự như trong bài 3.)

1. Bamboo-copter

- 3 wings

- Put it on and turn on the switch

- Self-balancing

- Electricity

- Fun and safe to use

2. Solowheel

- 1 wheel

- Stand on it and turn on the switch

- Small

- Electricity

- Fun and green to use

Lời giải: 

- So what means of transport will students use to go to school?

- I think they will go by solowheel.

- How many wheels will a solowheel have?

- One.

- How will it work?

- You stand on it then turn on the switch and drive away.

- What will it run on?

- Electricity.

- Can it cause pollution?

- No, it won’t. It’ll be fun and green to use.

- I can't wait to get one.

Hướng dẫn dịch:

- Vậy để đến trường học sinh sẽ sử dụng phương tiện giao thông nào?

- Tôi nghĩ họ sẽ đi bằng solowheel.

- Một solowheel sẽ có bao nhiêu bánh?

- Một.

- Nó sẽ làm việc như thế nào?

- Bạn đứng trên đó sau đó bật công tắc và lái xe đi.

- Nó sẽ chạy bằng gì?

- Điện.

- Nó có thể gây ô nhiễm không?

- Không, nó sẽ không. Sẽ rất vui và xanh khi sử dụng.

- Tôi rất nóng lòng muốn có một cái.

5. Work in groups. Choose one means of transport that you would like to use to travel to school. Give reasons trang 119 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc nhóm. Chọn một phương tiện giao thông mà bạn muốn sử dụng để đi đến trường. Đưa ra lý do.)

Example:

I would like to use the walkcar because it runs on electricity. It is eco-friendly and convenient. It is also very fun to use.

(Tôi muốn sử dụng xe điện vì nó chạy bằng điện. Nó thân thiện với môi trường và tiện lợi. Nó cũng rất thú vị khi sử dụng.)

Lời giải: 

I want to use a bamboo-copter because it runs on electricity It is self-balancing. It is fun and safe to use it.

(Tôi muốn sử dụng một máy trực thăng chong chóng tre vì nó chạy bằng điện. Nó tự cân bằng. Sẽ rất vui và an toàn để sử dụng nó.)

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan