Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A closer look 2 Unit 6 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải A closer look 2 Unit 6 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 63, 64. 4. Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions.

Grammar

Prepositions of time: at, in, on 

(Giới từ chỉ thời gian: at, in, on)

1. Complete the sentences, using suitable prepositions of time trang 63 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

 (Hoàn thành các câu, sử dụng giới từ chỉ thời gian thích hợp.)

1. In England, schools usually start _____ 9 a.m. and finish _____4 p.m.

2. They built our school a long time ago, maybe _____ 1990.

3. We are going to visit Thang Long Lower Secondary School _____ January.

4. The school year usually begins _____ September 5th every year.

5. The children like playing badminton and football _____ their break time.

Lời giải:

      1- at/ at      

        2- in

         3-in

     4- on

        5-in

 

Hướng dẫn dịch:

1. Ở Anh, trường học bắt đầu từ 9 giờ sáng và hoàn thành lúc 4 giờ chiều

2. Họ đã xây ngôi trường một thời gian lâu rồi, có lẽ là năm 1990.

3. Họ sẽ đến thăm trường THCS Thăng Long ở tháng một

4. Trường học thường khải giảng vào ngày 5 tháng 9 mỗi năm.

5. Trẻ con thích chơi cầu lông và bóng đá vào giờ nghỉ giải lao.

2. Work in pairs. Ask and answer the questions about your school trang 63 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

 (Hoàn thành các câu, sử dụng giới từ chỉ thời gian thích hợp.)

1. When does your school year start? 

(Khi nào năm học của bạn bắt đầu?)

2. When do you have English lessons? 

(Khi nào bạn có bài học tiếng Anh?)

3. When do you usually celebrate Teachers' Day?

(Bạn thường kỷ niệm Ngày Nhà giáo vào thời gian nào?)

4. When are you going to finish the school year? 

(Khi nào bạn sẽ kết thúc năm học?)

Lời giải: 

1. It started in 1990

2. I have English lessons everyday

3. I usually celebrate Teacher’s Day on 20th November

4. I am going to finish the school year in December 

Hướng dẫn dịch:

1. Nó bắt đầu vào năm 1990

2. Tớ có các bài học tiếng Anh hàng ngày

3. Tớ thường kỷ niệm Ngày nhà giáo vào ngày 20 tháng 11

4. Tớ sẽ kết thúc năm học vào tháng 12

3. Complete the sentences with at, in, or on  trang 63 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành câu với at, in hoặc on)

1. Her classroom is _____ the third floor of that building.

2. When I'm at school, my parents are _____ work.

3. Look! The students are playing football _____the classroom.

4. My little sister usually has lunch _____ school.

5. The most beautiful posters are _____ the wall _______ the staffroom. 

Lời giải:

    1-  on      

     2- at

     3- in

    4-at

    5- on/ in

 

Hướng dẫn dịch:

1. Lớp của cô ấy ở tầng 3 ở tòa nhà kia

2. Khi tớ ở trường, bố mẹ đang ở chỗ làm

3. Nhìn kìa! Các bạn học sinh đang chơi bóng đá ở trong lớp học

4. Em gái tớ thường ăn trưa ở trường

5. Cái poster đẹp nhất ở trên tường trong phòng của nhân viên

4. Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions trang 64 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức tranh và trả lời các câu hỏi.

1. Where does Mrs Hien teach maths?

(Cô Hiền dạy toán ở đâu?)

2. Where do the students water the flowers?

(Học sinh tưới hoa ở đâu?)

3. Where is the boy writing?

(Cậu bé viết ở đâu?)

4. Where do they sing English songs on Teachers' Day?

(Họ hát những bài hát tiếng Anh ở đâu vào Ngày Nhà giáo?)

Lời giải:

1. She teaches Maths in the classroom.

(Cô ấy dạy môn Toán trong lớp học.)

2. They water the flowers in the school garden.

(Họ tưới hoa trong vườn trường.)

3. The boy is writing on the board.

(Cậu bé đang viết trên bảng.)

4. They sing English song on Teacher's Day at school.

(Họ hát bài hát tiếng Anh vào Ngày Nhà giáo ở trường.)

5. Complete the passage with at, on, or in. Then discuss in groups which prepositions express time and which ones express place  trang 64 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hoàn thành đoạn văn với at, on hoặc in. Sau đó thảo luận theo nhóm về giới từ biểu thị thời gian và giới từ biểu thị địa điểm.)

Tom's mother is at home, but she is not (1) _______ the kitchen. She usually waters the vegetables in the garden (2) _______  the morning. 

Tom's father is (3)_______  work, but he isn't in his office at the moment. It is his lunch break and he is (4)_______  a travel agent's, looking at holiday brochures. Tom is usually at school at this time, but he has a bad cold today. He has nothing to do but lying (5)_______  the sofa and looking at the posters (6) the wall. 

Lời giải:

       1- in     

   2- in

     3-at

       4-in

   5-on

     6-on

Hướng dẫn dịch:

Mẹ của Tom thì ở nhà nhưng cô ấy không ở trong bếp. Cô ấy thường xuyên tưới rau ở vườn vào buổi sáng.

Bố của Tom đang ở chỗ làm, nhưng anh ấy không ở trong văn phòng. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, và anh ấy đang ở đại lý du lịch để tìm một chuyển du lịch.

Tom thường ở trường lúc đấy, nhưng hôm nay anh ấy bị cảm cúm. Anh ấy chả có gì phải làm gì ngoài nằm trên sofa và nhìn vào các bức tranh trên tường

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan