Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Communication Unit 6 lớp 7 Global Success - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Communication Unit 6 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 64, 65. 1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentence

Everyday English

Asking for details (Hỏi thông tin chi tiết)

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentence trang 64 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe và đọc bài hội thoại. Chú ý đến câu được làm nổi bật.)

Mi: Are you doing anything this Sunday?

(Chủ nhật này bạn có làm gì không?)

Phong: Not really.

(Không hẳn.)

Mi: Would you like to go with us to Binh Minh Lower Secondary School?

(Bạn có muốn đi cùng chúng tôi đến trường THCS Bình Minh không?)

Phong: Sounds great! Can you tell me more?

(Nghe hay đó! Bạn có thể nói cho tôi biết thêm được không?)

Mi: We'll leave at 7 a.m. My friends David and Nick are coming too. 

(Chúng ta sẽ rời đi lúc 7 giờ sáng. Bạn của tôi là David và Nick cũng sẽ đến.)

2. Work in pairs. Ask and answer questions about your visit to a famous school. Use "Can you tell me more?' or "Can you tell me why?, "Can you tell me how?"  trang 64 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về chuyến thăm của bạn đến một trường học nổi tiếng. Sử dụng câu "Can you tell me more?" hoặc "Can you tell me why?", "Can you tell me how?".)

Lời giải:

A: Are you doing anything this Saturday?

B: Not really

A: Would you like to go with us to our school?

B: Sound fantastic! Can you tell me more?

A: We’ll leave at 8pm. My friends are coming too.

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn có làm gì vào thứ Bảy này không?

B: Không hẳn

A: Bạn có muốn đi cùng chúng tớ đến trường của chúng tớ không?

B: Âm thanh tuyệt vời! Bạn có thể nói cho tớ biết thêm?

A: Chúng tớ sẽ rời đi lúc 8 giờ tối. Bạn bè của tớ cũng đang đến.

3. Imagine that some overseas friends are planning to visit your school. Make a list of what you want to show them, then fill in the note trang 65 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hãy tưởng tượng rằng một số người bạn nước ngoài đang có kế hoạch đến thăm trường của bạn. Lập danh sách những gì bạn muốn giới thiệu cho họ xem, sau đó điền vào ghi chú.)

the school library

______________

______________

Work in pairs. Ask and answer questions about your plan.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về kế hoạch của bạn.)

Example:

A: I'm going to show them the school library.

(Tôi sẽ dẫn họ xem thư viện của trường.)

B: Sounds good. Can you tell me why?

(Nghe hay đấy. Bạn có thể cho tôi biết tại sao không?)

A: I want them to see our learning resources. I think they're very modern.

(Tôi muốn họ xem tài nguyên học tập của chúng tôi. Tôi nghĩ chúng rất hiện đại.)

Lời giải: 

A: I am going to show them the school garden

B: Sounds good. Can you tell me why?

A: Because I want them to visit plants that we have.

Hướng dẫn dịch:

A: Tớ sẽ cho họ xem vườn trường

B: Nghe hay đấy. Bạn có thể cho tớ biết tại sao?

A: Bởi vì tớ muốn họ đến thăm những loài cây mà chúng tớ có.

4. Work in groups. Read the passage and complete the table about a high school in the UK. Then discuss and fill in the information about your school  trang 65 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Làm việc nhóm. Đọc đoạn văn và hoàn thành bảng về một trường trung học ở Vương quốc Anh. Sau đó thảo luận và điền thông tin về trường của bạn.)

 Wilson High School is for students aged 11 -16 in London. It has about 1,000 students and 100 teachers. The school has some modern science laboratories, computer rooms, a large library, a sports hall, and an activity studio. 

The students study many different subjects such as English, literature, maths, science, etc. They also study extra subjects and get involved in projects, use school resources and take part in a number of outdoor activities and school trips. 

 

Wilson High School

Your school

Number of students & teachers

   

Subjects

   

School facilities

   

Example:

There are about 1,000 students in Wilson High School. They are between 11 and 16 years old.

(Có khoảng 1.000 học sinh trong trường Trung học Wilson. Họ từ 11 đến 16 tuổi.)

Our school has about 900 students. We are between 11 and 14 years old.

(Trường chúng mình có khoảng 900 học sinh. Chúng mình từ 11 đến 14 tuổi.)

Lời giải:

 

Wilson High school

Your school

Number of students and teachers

1,000 students and 100 teachers

30 teachers and 700 students

Subjects

Engish, Maths, Literature, Science

Engish, Maths, Literature, Science

School facilities

Modern science laboratories, computer rooms, a large library, a sport hall, and activity studio

A playground, a library, a computer

room

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan