Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. My house - Unit 3 trang 22 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
3.6 trên 34 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 - My house

A. MY HOUSE

1. Put in this, that, these or those and the name of the object. - Điền this, that, these hoặc those và tên đồ vật

1

2

 

Đáp án:

b) this - table lamp                 g) that - chair

d) that - chair                        h) those - tables

e) this - eraser                       i) these - books

f) that - board                        j) that - house

 

2. Complete the sentences - Hoàn thành các câu sau

                         board - boards

                         What is this/that? It’s a(an) ___

                         What are these/those? They’re ___

 

 3

4

 

Đáp án:

b) What is that? - That is a table lamp

c) What are those? - Theys are chairs

d) What are these? - They are books 

e) What is this? - This is an armchair

f) What is that? - It is a stereo

g) What are these? - They are chair

h) What is that? - That is a table

 

3. Complete the dialogues - Hoàn thành các đoạn hội thoại


5

6

 

Đáp án:

a) How many people are there? - There are five people

b) How many people are there? - There are seven people

c) How many people are there? - There are twelve people

d) How many people are there? - There are four people

e) How many people are there? - There are eight people

f) How many people are there? - There are three people

 

4. Write the sentences - Viết câu


7

8

 

Đáp án:

b) old - eleven

c) is - Her - Lan - is she - She - ten

d)  What is his name?

His name is Hung

How old is he?

He is twelve years old

e) What is her name?

Her name is Mai

How old is she?

She is fourteen years old

f) What is his name?

His name is Trung

How old is he?

He is fifteen years old

g) What is her name?

Her name is Thuy

How old is she?

She is twenty years old

 

5. Complete the sentences - Hoàn thành các câu sau

a) This / hat                              This is a hat.

b) That/ball                               ..................................

c) This / armchair                      ..................................

d) These / television                   ..................................

e) Those / lamp                         ..................................

f) This / stereo                          ..................................

 

Đáp án:

b) That is a all

c) This is an armchair

d) These are televisions

e) Those are lamps

f) This is a stereo

 

6. Write the correct questions and answers - Viết câu hỏi và câu trả lời đúng

a) This / desk                       What is this?                          - It's a desk.

b) That / stool                     ..............................               ..................                      

c) These / armchair             ..............................               ...................

d) That / table                    ..............................                ..................                      

e) Those / window               .............................                ...................                      

f) This / couch                     .............................               ..................... 

 

Đáp án:

b) What is that? - That is a stool

c) What are these? - These are armchairs

d) What is that? - That is a table

e) What are those? - Those are windows

f) What is this? - This is a couch         

 

7. Write the sentences with too - Viết câu với too

Example: he / pupil // she / pupil

He is a pupil. She is a pupil too.

a)  Lan / teacher // Mai / teacher

b)  We / engineers // they / engineers

c)  Mr. Hoang / worker // Mr. Thanh / worker

d)  Miss Hoa / doctor // Miss Linh / doctor

 

Đáp án:

a)  Lan is a teacher. Mai is a teacher, too

b)  We are engineers. They are engineers, too

c)  Mr. Hoang is a worker. Mr. Thanh is a worker, too

d)  Miss Hoa is a doctor. Miss Linh is a doctor, too

 

8. Write the questions and answers. - Viết câu hỏi và câu trả lời

Example: Mrs. Nga / forty-three years old / 4 people

How old is Mrs. Nga? She is forty-three years old.

How many people are there in her family? There are four people.

a)  Ngan / fourteen years old / 5 people

b)  Chi / fifteen years old / 3 people

c)  Hung / ten years old / 7 people

d)  Mr. Thanh / sixty years old / 2 people

 

Đáp án:

a)    How old is Ngan? She is fourteen years old.

How many people are there in her family? There are five people.

b)    How old is Chi? She is fifteen years old.

How many people are there in her family? There are three people.

c)    How old is Hung? He is ten years old.

How many people are there in his family? There are seven people.

d)    How old is Mr. Thanh? He is sixty years old.

How many people are there in his family? There are two people.

 

                         

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan