Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

B. My class - Unit 4 trang 46 sách bài tập Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.6 trên 24 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 - My class

B. MY CLASS

1. Complete the dialogues - Hoàn thành đoạn hội thoại

A: Which grade ___ you in?                            C: Which ___ ___you ___?

B: I’m ___ grade 6.                                       D: I’m ___ grade ___

A: And, which class ___ you in?                      C: Which ___ are ___ ___?

B: I’m ___ class 6A.                                       D: I’m in ___ 7B.

 

 1

Anh: Hello. ___ ___ ___ Anh

Loan: Hi, Anh. I ___ Loan.

Anh: How ___ ___?

Loan: ___ ___ ___, ___  you. ___ you?

Anh: Loan, ___ grade ___ ___ ___?

Loan: I’m ___ ___ ___.

Anh: And, ___ class ___ ___ ___?

Loan: Class ___. What about you?

___ ___ ___ you ___?

Anh: ___ ___ ___ grade___. ___ 6F.

 

Đáp án:

A: Which grade are you in?                            C: Which grade are you in?

B: I’m in grade 6.                                          D: I’m in grade 6

A: And, which class are you in?                      C: Which class are you in?

B: I’m in class 6A.                                         D: I’m in class 7B.

 

Anh: Hello. My name is Anh.

Loan: Hi, Anh. I am Loan.

Anh: How are you?

Loan: I am fine, thank you. And you?

Anh: Loan, which grade are you in?

Loan: I’m in grade 6.

Anh: And, which class are you in?

Loan: Class 6D. What about you?

Which grade are you in?

Anh: I am in grade 6. Class 6F.

 

2. Write the sentences - Viết câu

                            It's a big school

a) This school is big. It's a big school

b) That clock is small. ............................

c) This school is small. ............................

d) That stool is small. ............................

e) This book is big. .............................

f) This table is big. .............................

 

Đáp án:

b) It's a small clock

c) It's a small school

d) It's a small stool

e) It's a big book

f) It's a big table

 

3. Write the number in words - Viết các số sau bằng chữ

1st             first                         6th         ..............         

2nd        .............                     7th         ..............

3rd        .............                      8th         ..............

4th        .............                      9th         ..............

5th        .............                      10th       ..............

 

Đáp án:

2nd       second                          6th        sixth

3rd        third                             7th       seventh

4th       fourth                            8th        eighth

5th        fifth                              9th         nỉneth

10th     tenth

 

4. Write the questions and short answers - Viết câu hỏi và câu trả lời ngắn gọn

                        How many — does — have?

                        How many — are there in —?

2

3

 

Đáp án:

b) How many floors does your school have? - Four

c) How many floors does Kim Dong's school have? - One

d) How many students are there in your class? - Twelve

e) How many desks are there in yours class? - Twenty

 

5. Complete the dialogue - Hoàn thành đoạn hội thoại

Loan:    Hello, my name is Loan. ............................................ ?

Janet:   Hi, Loan. .........................................

Loan:    I’m in grade 6. ................................................ ?

Janet:   I’m in grade 6, too. .......................................... ?

Loan:    I’m in class 6A. .............................................

Janet:   ............................................

Loan:    ............................................                                                              

Janet:   Yes, it’s a very big school.

Loan:    My school is small. It has two floors. ................................................... ?

Janet:   ......................................... There are forty classrooms in my school. ............................................. ?

Loan:    It has ten classrooms. And there are 400 students in my school. ............................................. ?

Janet:   There are about one thousand students. ....................................... ?

Loan:    Oh, it’s on the second floor. ............................................... ?

Janet:   It is on the third floor. My school is in the city. ..................................................

Loan:    It is in the city, too. It is a small and quiet city.

 

Đáp án:

Loan:    Hello, my name is Loan. What is your name?

Janet:   Hi, Loan. My name is Janet

Loan:    I’m in grade 6. Which grade are you in ?

Janet:   I’m in grade 6, too. Which class are you in?

Loan:    I’m in class 6A. How are you?

Janet:   I am fine, thanks you

Loan:    Is your school big?

Janet:   Yes, it’s a very big school.

Loan:    My school is small. It has two floors. How about your school?

Janet:   My school has six floors. There are forty classrooms in my school. How many classrooms does your school have?

Loan:    It has ten classrooms. And there are 400 students in my school. How many students are there in your school ?

Janet:   There are about one thousand students. Where is your class?

Loan:    Oh, it’s on the second floor. How about yours?

Janet:   It is on the third floor. My school is in the city. Where is your school?

Loan:    It is in the city, too. It is a small and quiet city.

 

6. Choose the odd out - Chọn ra từ khác biệt

Example:

one           four

eight

 third

a) school

class

house

old

b) is

do

have

there

c) desk

chair

table

school

d) first

tenth

five

sixth

e) big

small

large

nice

 

Đáp án:

a) school

class

house

old

b) is

do

have

there

c) desk

chair

table

school

d) first

tenth

five

sixth

e) big

small

large

nice

 

7. Write the questions. - Viết câu hỏi

Example: room/house/have                        How many rooms does your house have?

floor/school/there                                      How many floors are there In your school?

a) table/classroom/have        ............................................................... ?

b) people/family/there           ............................................................... ?

c) window/house/have           ............................................................... ?

d) sister/Ngan/have               ............................................................... ?

e) student/class/there            ............................................................... ?

 

Đáp án:

a) How many tables does your classroom have?

b)  How many people are there in your family?

c)  How many windows does your house have?

d)  How many sisters does Ngan have?

e)  How many students are there in your class?

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan