Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

B. Where do you live? - Unit 2 trang 15 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
3.3 trên 20 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 - Where do you live

B. WHERE DO YOU LIVE?

1. Sing the song of ABC. - Hát bài hát ABC

A B C D E F G   H I J K L M N O P   Q R S and T U V   W and X Y Z   A B C D E F G   Sing the song of A B C.

 

2. Say the letters. - Đọc các chữ cái

B C D E G P T V                     A H J K                     I O U F L M

N Q R S Y Z                           X W

 

3. Complete the dialogues. Hoàn thành đoạn hội thoại

What’s your name?

My name’s —

 

a)   Lan: Hello. My name’s ___

             What’s ___ name?

      Viet: ___ ___ ___ ___

b)   Chau: ___ ___ ___ name?

      Anh: ___ ___ ___ Anh. What’s ___ ___ ?

      Chau: ___ ___ ___ Chau.

c) Mai: Hi. I ___ Mai. ___ ___ ___ name?

   Loan: Hi. ___ name___ ___. How ___ ___?

   Mai: I___ ___. Thank ___. And you?

   Loan: ___, ___.

 

Đáp án:

a)   Lan: Hello. My name’s Lan

             What’s your name?

      Viet: My name is Viet

b)   Chau: What is your name?

      Anh: My name is Anh. What’s your name ?

      Chau: My name is Chau.

c) Mai: Hi. I am Mai. What is your name?

    Loan: Hi. My nameis Loan. How are you?

    Mai: I am fine. Thank you. And you?

    Loan: Fine, thanks.

 

4. Complete the sentences - Hoàn thành các câu sau

                     Where do you live?

                     I live on Tran Phu Street.

A: I live ___ Hang Da Street.

    Where ___ you live?

B: I ___ ___ Xuan Dieu Street.

 

C: Where ___ you ___?

D: I ___ ___ Le Loi ___.

     ___ do ___ ___?

C: ___ ___ ___Hong Due Street.

 

Nam: What’s ___ ___?

Long: My ___ ___ Long.

Nam: Hi, Long. Where ___ you ___?

Long: ___ ___ ___ Ngo Quyen Street.

Nam: How ___ ___ you, Long?

Long: I ___ ___ years ___. (12)

 

Đáp án:

A: I live on Hang Da Street.

    Where do you live?

B: I live on Xuan Dieu Street.

 

C: Where do you live?

D: I live on Le Loi Street.

     Where do you live?

C: I live on Hong Due Street.

 

Nam: What’s your name?

Long: My name is Long.

Nam: Hi, Long. Where do you live?

Long: I live on Ngo Quyen Street.

Nam: How old are you, Long?

Long: I am twelve years old. (12)

 

5. Write the full form - Viết dạng đầy đủ                                                                                                                  

a)          I’m ten years old.                               I am ten years old.

b)         What’s your name?                          ...................................

c)          My name’s Linh.                              ...................................                                    

d)         We’re fine. Thank you.                      ...................................                                 

 

Đáp án:

a)          I am ten years old.                              

b)         What is your name?                        

c)          My name is Linh.                             

d)          We are fine. Thank you.

 

6. Write the answers. Viết câu trả lời

a) Good evening.                                     b) How are you?

c) What’s your name?                              d) Where do you live?

e) Goodbye.

 

Đáp án:

a)    Good evening

b)    I am fine, thanks

c)    My name is …

d)    I live on … Street

e)    Bye

 

7. Write the words. Viết từ

a) mena    name                 b) Ido

c) hweer                            d) pslle

e) vile                                f) ohw

 

Đáp án:

b) old

c) where

d) spell

e) live

f) who

 

8. Complete the sentences. Hoàn thành các câu

a)         _ old are you?

b)         _ do you live?

c)         What’s your _?

d)         I _ on Nhat Le Street.

e)         How do you _ your name?

 

Đáp án:

a)         How old are you?

b)         Where do you live?

c)         What’s your name?

d)         I live on Nhat Le Street.

 

9. Put the words in the right order to make questions. Đặt các từ vào đúng chỗ để tạo thành câu hỏi

a)         you name how spell your do                                        

b)         old you are how                                

c)         is name what your                                                          

d)         live do where you             

 

Đáp án:

a)         How do you spell your name?      

b)         How old are you?                             

c)         What is your name?                                                       

d)         Where do you live?

 

                                            

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan