Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4, 5 SGK Toán lớp 4 - Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 4, bài 5 trang 5 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo). Bài 4 a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 65 371; 75 631; 56 731; 67 351

Bài 1 trang 4 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi: 

Tính nhẩm :

7000 + 2000                              16000 : 2   

9000 – 3000                              8000 × 3

8000 : 2                                     11000 × 3

3000 × 2                                    49000 : 7

Phương pháp: 

Học sinh có thể nhẩm như sau:  7 nghìn + 2 nghìn = 9 nghìn.

Và ghi kết quả: 7000 + 2000 = 9000.

Nhẩm tương tự với các câu còn lại.

Lời giải: 

7000 + 2000 = 9000

16000 : 2 = 8000

9000 - 3000 = 6000

8000 x 3 = 24 000

8000 : 2 = 4000

11000 x 3 = 33 000

3000 x 2 = 6000

49000 : 7 = 7000

Bài 2 trang 4 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính : 

a) \(4637 + 8245\)                   \(7035 - 2316 \) 

    \(325 \times  3 \)                            \(25968 : 3  \)

b) \(5916 + 2358\)                   \(6471 - 518\)

    \( 4162 \times 4\)                         \(18418 : 4\)

Phương pháp:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về phép cộng, trừ, nhân, chia hai số tự nhiên.

Lời giải:

Bài 3 trang 4 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

4327 .... 3742                                             28 676 ... 28 676

5870 ... 5890                                              97 321 ... 97 400

65 300 .. 9530                                            100 000 ... 99 999

Phương pháp:

Cách so sánh hai số tự nhiên:

- Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.

- Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.

Lời giải:

4327 > 3742                                                28 676 = 28 676

5870 < 5890                                                97 321 < 97 400

65 300 > 9530                                            100 000 > 99 999

Bài 4 trang 4 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

65 371;       75 631;      56 731;    67 351

b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

82 697;   62 978;    92 678;    79 862.

Phương pháp:

So sánh các số rồi sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn.

Lời giải: 

a) 56 731; 65 371; 67 351; 75 631.

b) 92 678; 82 697; 79 862; 62 978.

Bài 5 trang 5 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau:

Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Bát

2500 đồng 1 cái

5 cái

Đường

6400 đồng 1kg

2kg

Thịt

35 000 đồng 1kg

2kg

a) Tính tiền mua từng loại hàng.

b) Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền?

c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn bao nhiêu tiền?

Phương pháp:

- Số tiền mua 1 loại hàng = giá tiền khi mua 1 cái (hoặc 1kg) \(\times\) số lượng đã mua.

- Số tiền bác Lan đã mua hàng = số tiền mua bát \(+\) số tiền mua đường \(+\) số tiền mua thịt.

- Số tiền còn lại = số tiền bác Lan có \(-\) số tiền bác Lan đã mua hàng.

Lời giải:

a) Số tiền mua bát là:

2500 x 5 = 12500 (đồng)

Số tiền mua đường là:

6400 x 2 = 12800 (đồng)

Số tiền mua thịt là:

35000 x 2 = 70000 (đồng)

b) Số tiền mua tất cả số hàng trên là: 12500 + 12800 + 70000 = 95300 (đồng)

c) Số tiền còn lại là: 100 000 - 95300 = 4700 (đồng)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan