Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 6 SGK Toán lớp 4 - Biểu thức có chứa một chữ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 6 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Biểu thức có chứa một chữ. Bài 3 a) Tính giá trị biểu thức: 250 + m với : m = 10; m = 0; m = 80; m = 30

Bài 1 trang 6 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính giá trị biểu thức (theo mẫu) :

a) 6 – b      với b = 4;

b) 115 – c   với c = 7;

c) a + 80    với a = 15.

Mẫu:  a) Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2.

Phương pháp:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải:

b) Nếu c = 7 thì 115 - c = 115 - 7 = 108

c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

Bài 2 trang 6 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết vào ô trống (theo mẫu)

a) 

\(x\)

8

30

100

125 + \(x\)

125 + 8 = 133

   

b)

\(y\)

200

960

1350

\(y\) – 20

     

Phương pháp:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải:

a) 

\(x\)

8

30

100

125 + \(x\)

125 + 8 = 133

125 + 30 = 155

125 + 100 = 225

b)

\(y\)

200

960

1350

\(y\) – 20

200 – 20 = 180

960 – 20 = 940

1350 – 20 = 1330

Bài 3 trang 6 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

a) Tính giá trị biểu thức : 250 + m với :    m = 10;   m = 0;   m = 80;   m = 30.

b) Tính giá trị biểu thức :  873 – n với :      n = 10;   n = 0;  n = 70;   n = 30. 

Phương pháp:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải:

a) Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260

Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250

Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330

Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280

b) Nếu n = 10 thì 873 - n = 873 - 10 = 863

Nếu n = 0 thì 873 - n = 873 - 0 = 873

Nếu n = 70 thì 873 - n = 873 - 70 = 803

Nếu n = 30 thì 873 – n = 873 – 30 = 853

Lưu ý: Khi giá trị của chữ thay đổi thì giá trị của biểu thức có chứa chữ cũng thay đổi theo

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan