Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 4 Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng là chữ số nào ?

Bài 1 trang 96 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Trong các số 3457 ;  4568 ;  66814 ;  2050 ;  2229 ;  3576 ;  900 ;  2355 :

a) Số nào chia hết cho 2 ?

b) Số nào chia hết cho 5 ?

Phương pháp:

- Các số có chữ số tận cùng là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Lời giải:

a) Các số chia hết cho 2 là: 4568 ;  66814 ;  2050 ;  3576 ;  900.

b) Các số chia hết cho 5 là: 2050 ;  900 ;  2355.

Bài 2 trang 96 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

a) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 2.

b) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 5.

Phương pháp:

- Các số có chữ số tận cùng là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các số đó phải tận cùng là: 0; 2; 4; 6; 8 (a) hoặc 0; 5 (b).

a) 132; 134; 136

b) 100; 105; 110.

Bài 3 trang 96 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Trong các số 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324:

a) Số nào chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 ?

b) Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 ?

c) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 ?

Phương pháp:

- Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

- Các số có chữ số tận cùng là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Lời giải:

Hướng dẫn : Các số đó phải tận cùng là: 0 (a); 2; 4; 6; 8 (b) hoặc 5(c).

a) 480; 2000; 9010

b) 296; 324

c) 345; 3995

Bài 4 trang 96 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng là chữ số nào ?

Phương pháp:

- Các số có chữ số tận cùng là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Lời giải:

Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 tận cùng là 0.

Bài 5 trang 96 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Loan có ít hơn 20 quả táo. Biết rằng, nếu Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết.

Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo ? 

Phương pháp:

Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết nên số táo của Loan chia hết cho cả 2 và 5.

Lời giải:

Hướng dẫn : Số táo của Loan vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2. Vậy số táo của Loan tận cùng là 0. Số đó bé hơn 20 nên số đó là 10.

Đáp án : Loan có 10 quả táo.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan