Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 44 SGK Toán lớp 4 - Biểu thức có chứa ba chữ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 44 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Biểu thức có chứa ba chữ. Bài 4 Độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b, c. a) Gọi P là chu vi của hình tam giác. Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó.

Bài 1 trang 44 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tìm giá trị của a + b + c nếu:

a) a = 5; b = 7; c =10;                                b) a = 12; b = 15; c = 9.

Phương pháp:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Biểu thức chỉ có phép cộng thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

a) a + b + c = 5 + 7 + 10 = 22;

b) a + b + c = 12 + 15 + 9 = 36;

Bài 2 trang 44 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

a × b × c là biểu thức có chứa ba chữ.

Nếu a = 4, b = 3 và c = 5 thì giá trị của biểu thức a × b × c là:

a × b × c = 4 × 3 × 5 = 12 × 5 = 60

Tính giá trị của a × b × c nếu :

a) a = 9, b = 5 và c = 2;                            b) a = 15, b = 0 và c = 37.

Phương pháp:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Biểu thức chỉ có phép nhân thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

a) a = 9, b = 5 và c = 2 thì a x b x c = 9 x 5 x 2 = 90

b) a = 15, b = 0 và c = 37 thì a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0

Bài 3 trang 44 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Cho biết m = 10, n = 5, p = 2 tìm giá trị biểu thức:

a) m + n + p                  b) m – n – p                    c) m + n × p 

    m + (n + p)                   m – (n + p)                    (m + n) × p

Phương pháp:

- Thay chữ bằng số vào các biểu thức đã cho rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

- Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau;

- Biểu thức chỉ có phép cộng, phép trừ thì tính lần lượt từ trái sang phải;

- Biểu thức có phép cộng và phép nhân thì thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép cộng sau.

Lời giải:

Nếu m = 10, n = 5 , p = 2 thì

a) m + n + p = 10 + 5 + 2 = 17

m + ( n + p) = 10 + ( 5 + 2) = 17

b) m - n - p = 10 - 5 - 2 = 3

m - ( n + p )= 10 - (5 + 2) = 3

c) m + n x p = 10 + 5 x 2 = 20

(m + n) x p = ( 10 + 5 ) x 2 = 30

Bài 4 trang 44 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b, c.

a) Gọi P là chu vi của hình tam giác.

Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó. 

b) Tính chu vi của hình tam giác biết:

    a = 5cm, b = 4cm và c = 3cm;

    a = 10cm, b = 10cm và c = 5cm;

    a = 6dm, b = 6dm và c = 6dm.

Phương pháp:

- Muốn tính chu vi tam giác ta lấy độ dài ba cạnh cộng lại với nhau.

- Thay chữ bằng số vào biểu thức a + b + c rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Lời giải:

a) P = a + b + c

b) Nếu a = 5cm, b = 4cm và c = 3cm thì P = 5cm + 4cm + 3cm = 12 cm.

a = 10cm, b = 10cm và c = 5cm thì P = 10cm + 10cm + 5cm = 25 cm

a = 6dm, b = 6dm và c = 6dm thì P = 6dm + 6dm + 6dm = 18dm

Nói thêm: Trong hai trường hợp còn lại:

- Tam giác có 2 cạnh bằng nhau gọi là tam giác cân

- Tam giác có 3 cạnh bằng nhau gọi là tam giác đều

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan