Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán lớp 4 - Tính chất kết hợp của phép cộng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 45 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Tính chất kết hợp của phép cộng. Bài 2 Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng.

Bài 1 trang 45 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 3254 + 146 + 1698

    4367 + 199 + 501 

    4400 + 2148 + 252

b) 921 + 898 + 2079

    1255 + 436 + 145

    467 +  999 + 9533

Phương pháp:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn trăm, tròn nghìn, ...

Lời giải:

a) 3254 + 146 + 1698 = 3400 + 1698

= 3400 + 1600 + 98

= 5000 + 98

= 5098

4367 + 199+501 = 4367 + 700

= 4300 + 700 + 67 = 5000 + 67 = 5067

4400 + 2148 + 252

= 4400 + 2400 = 6800

b) 921 + 898 + 2079

= 921 + 2079 + 898

= 3000 + 898 = 3989

1255 + 436 + 145

= 1400 + 436 = 1836

467 + 999 + 9533

= 10000 + 999 = 10999

Bài 2 trang 45 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được \(75\, 500\, 000\) đồng, ngày thứ hai nhận được \(86\, 950\, 000\) đồng, ngày thứ ba nhận được \(14\, 500\, 000\) đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền ?

Phương pháp:

Số tiền cả ba ngày nhận được = số tiền nhận được ngày thứ nhất + số tiền nhận được ngày thứ hai + số tiền nhận được ngày thứ ba.

Lời giải:

Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

75 500 000 + 86 950 000 = 162 450 000 (đồng)

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

162 450 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng)

Đáp số: 176 950 000 (đồng) 

Bài 3 trang 45 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a)   a + 0 = ... + a = ...

b)   5 + a = ... + 5

c)  (a + 28) + 2 = a + (28 + ...) = a + ...

Phương pháp:

- Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: a + b = b + a.

- Áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:    (a + b) + c = a + (b + c)

Lời giải:

a) a + 0 = 0+ a = a

b) 5 + a = a + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + 2) = a + 30

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan