Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập chung

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập chung. Bài 4 Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120l nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

Bài 1 trang 48 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính rồi thử lại:

a) \(35269 + 27485\) 

    \(80326 - 45719\)

b) \(48796 + 63584\)

\(10000 - 8989\)

Phương pháp:

- Tính theo các quy tắc đã học về phép cộng, phép trừ hai số tự nhiên.

- Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu đươc kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.

- Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu đươc kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

Lời giải:

Bài 2 trang 48 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(570 - 225 - 167 + 67\)                 

    \(168 \times 2 : 6 \times 4\)                             

b) \(468 : 6 + 61 \times 2\)

    \(5625 - 5000 : (726 : 6 - 113)\)

Phương pháp:

- Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

- Biểu thức chỉ có phép cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân, chia thì thực hiện từ trái sang phải.

Lời giải:

a) 570 - 225 - 167 + 67

= 345 - 167 + 67 = 178 + 67 = 245

168 x 2 : 6 x 4 = 336 : 6 x 4 = 56 x 4 = 224

b) 468 : 6 + 61 x 2 = 78 + 122 = 200

5625 - 5000 : (726 : 6 - 113)

= 5000 - 5000 : (121 - 21)

= 5000 - 5000 : 100 = 5000 - 50 = 4950

Bài 3 trang 48 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(98 + 3 + 97 +2\)

    \(56 + 399 + 1 + 4\) 

b) \(364 + 136 + 219 + 181\)

    \(178 + 277 + 123 + 422\)

Phương pháp:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn , ... lại với nhau.

Lời giải:

a) 98 + 3 + 97 +2

= (98 +2) + ( 97 + 3)

= 100 + 100 = 200

56 + 399 + 1 + 4

= (56 + 4) +( 399 + 1)

= 60 + 400 = 460

b) 364 + 136 + 219 + 181

= (364 + 136) + (219 + 181

= 500 + 400 = 900

178 277 + 123 + 422

= (178 + 422) + (277 + 123)

= 600 + 400 = 1000

Bài 4 trang 48 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120l nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước ?

Phương pháp:

Áp dụng các công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó:

    Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2.

Lời giải:

Hai lần số lít nước chứa trong thùng bé là:

600 - 120 = 480 (l)

Số lít nước chứa trong thùng bé là:

480 : 2 = 240(l)

Số lít nước chứa trong thùng to là:

240 + 120 = 360 (l)

Đáp số: 240 l và 360 l

Bài 5 trang 48 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tìm \(x\):

\(a)\;x \times 2 = 10\);                      \( b)\;x : 6 = 5\)

Lời giải:

a) \(x \times 2 = 10\)                       b) \(x : 6 = 5\)

    \(x = 10 : 2\)                            \( x = 5 \times 6\)

    \( x = 5\)                                   \(x = 30\) 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan