Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 27 SGK Toán lớp 4 - Tìm số trung bình cộng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 27 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Tìm số trung bình cộng. Bài 2 Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36 kg; 38 kg; 40kg; 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài 1 trang 27 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 42 và 52                                                b) 36 ; 42 và 57.

c) 34 ; 43 ; 52 và 39                                  d) 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73

Phương pháp:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Lời giải:

a) Số trung bình cộng của 42 và 52 là:

(42 + 52) : 2 = 47

b) Số trung bình cộng của 36; 42 và 57 là:

(36 + 42 + 57) : 3 = 45

c) Số trung bình cộng của 34; 43; 52 và 39 là:

( 34 + 43 + 52+ 39) : 4 = 42

d) Số trung bình cộng của 20; 35; 37; 65 và 73 là:

( 20 + 35 + 37 + 65 + 73) : 5 = 46

Bài 2 trang 27 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36 kg; 38 kg; 40kg; 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp: 

Muốn tìm cân nặng trung bình của mỗi em, ta tính tổng số cân nặng của 4 em rồi chia tổng đó cho 4.

Lời giải: 

Cả bốn em cân nặng là:

36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi em cân nặng là:

148 : 4 = 37 (kg)

Đáp số: 37 kg

Bài 3 trang 27 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.

Phương pháp: 

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Lời giải: 

Tổng các số từ 1 đến 9 là:

1 +2+ 3+ 4+ 5+6 +7+8+9 = 45

Trung bình cộng của 9 số đó là:

45 : 9 = 5

Nói thêm:

a. Có thể nhẩm nhanh bước tính đầu như sau:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 45

b. Cũng có thể nhận xét như sau: Trung bình cộng của 9 số liên tiếp là số chính giữa. Vậy trung bình cộng của 9 số đó là 5.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan