Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 13 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Giải bài tập Bài 13 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho ba vec tơ \(\overrightarrow {OA} ,\,\overrightarrow {OB} ,\,\overrightarrow {OC} \) có độ dài bằng nhau và \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  = \overrightarrow 0 \). Tính các góc \(AOB, BOC,COA.\)

Giải

Vì ba vec tơ \(\overrightarrow {OA} ,\,\overrightarrow {OB} ,\,\overrightarrow {OC} \) có độ dài bằng nhau nên \(O\) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\).

Vì  \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  = \overrightarrow 0 \) nên \(O\) là trọng tâm tam giác \(ABC\). Suy ra \(ABC\) là tam giác đều. Vậy các góc \(AOB, BOC, COA\) đều bằng 1200.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan