Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 18.7 Trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
2.5 trên 4 phiếu

Hoà tan 4,5 gam hợp kim nhôm - magie trong dung dịch H2S04 loãng, dư, thấy có 5,04 lít khí hiđro bay ra (đktc).

Hoà tan 4,5 gam hợp kim nhôm - magie trong dung dịch H2S04 loãng, dư, thấy có 5,04 lít khí hiđro bay ra (đktc).

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của các kim loại trong hợp kim

Trả lời                         

\({n_{{H_2}}} = {{5,04} \over {22,4}} = 0,225(mol)\)

Cách 1:   \(Mg\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,{H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2} \uparrow \)        

                 24 gam                                                 1 mol

                  x gam                                                   a mol

                                            \(a = {x \over {24}}\)

\(2Al\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2} \uparrow \)

2 x 27 gam                                                    3 mol

(4,5-x) gam                                                    b mol

\(b = {{(4,5 - x) \times 3} \over {2 \times 27}}\)

\({x \over {24}} + {{(4,5 - x) \times 3} \over {2 \times 27}} = {{5,04} \over {22,4}} = 0,225\)

\(x = 1,8gam \to {m_{Mg}} = 1,8(gam);{m_{Al}} = 4,5 - 1,8 = 2,7(gam)\)

\(\% {m_{Al}} = 60\% ,\% {m_{Mg}} = 40\% \)

Cách 2:  \(Mg\,\,\,\, + \,\,\,\,{H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2} \uparrow \)

                x mol                                                    x mol 

               \(2Al\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2} \uparrow \)

                y mol                                                            \({{3y} \over 2}\) mol

Ta có phương trình: 24x + 27y = 4,5

                             \(x + {{3y} \over 2} = 0,225\)

Giải phương trình (I) và (II), ta tìm được x và y.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan