Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 2 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tìm số tự nhiên x biết: a) (2x + 1) . 2907 = 8721; b) (4x - 16) : 1905 = 60

Câu hỏi:

Tìm số tự nhiên x biết:

a) (2x + 1) . 2907 = 8721;

b) (4x - 16) : 1905 = 60

Phương pháp:

Sử dụng các phép biến đổi tương đương đưa về bài toán tìm x thường gặp

Lời giải:

a) (2x + 1) . 2907 = 8721

                  2x + 1 =  8721 : 2907

                  2x + 1 = 3

                      2x = 3  1

                        2x = 2

                        x = 2 : 2

                          x = 1

Vậy x = 1.

b) (4x  16) : 1905 = 60

                 4x  16 = 60 . 1905

                 4x  16 = 114300

                       4x = 114300 + 16

                        4x = 114316

                        x = 114316 : 4

                          x = 28579

Vậy x = 28579.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan