Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.28 trang 50 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Một ô tô có khối lượng 1000kg đang chạy với vận tốc 30 m/s.

Một ô tô có khối lượng 1000kg đang chạy với vận tốc 30 m/s.

a) Tìm động năng của ô tô.

b) Độ biến thiên động năng của ô tô bằng bao nhiêu khi nó bị hãm với vận tốc 10m/s ?

c) Tính lực hãm trung bình, biết quãng đường mà ô tô chạy trong thời gian hãm là 80 m.

Giải:

a) Động năng của ô tô là:

\({{\text{W}}_đ} = \dfrac{1}{2}m{v_o^2} = \dfrac{1}{2}{.1000.30^2}\)\(\, = 450000J = 450KJ\)

b) Độ biến thiên động năng của ô tô là:

\(\Delta {\text{W}} = \dfrac{1}{2}m{v_1}^2 - \dfrac{1}{2}m{v_o}^2 \)\(\,= \dfrac{1}{2}{.1000.10^2} - \dfrac{1}{2}{.1000.30^2}\)\(\, =  - 400000J =  - 400KJ\)

c)  Lực hãm trung bình là:

\({F_{tb}} = \dfrac{{\Delta {\text{W}}}}{s} = \dfrac{{ - 400000}}{{80}} =  - 5000N\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan