Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 44 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải bài tập Bài 44 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Trên trục \((O\,;\,\overrightarrow i )\) cho hai điểm \(M\) và \(N\) có tọa độ lần lượt là \(-5\) và \(3\). Tìm tọa độ điểm \(P\) trên trục sao cho \(\dfrac{{\overline {PM} }}{{\overline {PN} }} =  - \dfrac{1}{2}\).

Giải

\(\begin{array}{l}\dfrac{{\overline {PM} }}{{\overline {PN} }} =  - \dfrac{1}{2}\,\,\,\, \Leftrightarrow \,\,\,2\overline {PM}  =  - \overline {PN}\\ \Leftrightarrow \,\,\,2(\overline {OM}  - \overline {OP} ) =  - (\overline {ON}  - \overline {OP} )\\\Leftrightarrow \,\,\overline {OP}  = \dfrac{1}{3}(2\overline {OM}  + \overline {ON} ) \\= \dfrac{1}{3}[2.( - 5) + 3] =  - \dfrac{7}{3}.\end{array}\)

Vậy điểm \(P\) có tọa độ là \( - \dfrac{7}{3}\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan