Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 45 tiết 1 trang 24, 25 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Nối mỗi hình với phép nhân thích hợp (theo mẫu). Tính nhẩm. Mỗi hộp bánh có 5 cái bánh. Hỏi có 6 hộp như vậy có bao nhiêu cái bánh? Số?

Câu 1 (bài 45, tiết 1) trang 24, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối mỗi hình với phép nhân thích hợp (theo mẫu).

Lời giải:


Câu 2 (bài 45, tiết 1) trang 24, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

a) 2 x 5 = ....                2 x 3 = ....                    5 x 9 = ....                    5 x 2 = ....

    2 x 6 = ....                2 x 10 = ....                  5 x 7 = ....                    5 x 10 = ....

b) 8 : 2 = .....                16 : 2 = ....                   10 : 5 = ....                   35 : 5 = .....

    10 : 2 = .....              20 : 2 = .....                  25 : 5 = .....                  50 : 5 = .....     

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 5, bảng chia 2 và bảng chia 5.

Lời giải:

a) 2 × 5 = 10

        2 × 6 = 12

2 × 3 = 6

2 × 10 = 20

5 × 9 = 45

5 × 7 = 35

5 × 2 = 10

5 × 10 = 50

    b) 8 : 2 = 4

        10 : 2 = 5

16 : 2 = 8

20 : 2 = 10

10 : 5 = 2

25 : 5 = 5

35 : 5 = 7

50 : 5 = 10

Câu 3 (bài 45, tiết 1) trang 24, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Mỗi hộp bánh có 5 cái bánh. Hỏi có 6 hộp như vậy có bao nhiêu cái bánh?

Phương pháp:

Số bánh trong 6 hộp = Số cái bánh trong mỗi hộp x 6

Lời giải:

Có 6 hộp bánh, mỗi hộp có 5 cái bánh, tức là 5 cái bánh được lấy 6 lần, nên ta có phép nhân: 5 × 6 = 30

Bài giải

Có 6 hộp như vậy có số cái bánh là:

× 6 = 30 (cái)

Đáp số: 30 cái bánh.

Câu 4 (bài 45, tiết 1) trang 25, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Câu 5 (bài 45, tiết 1) trang 25, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

Ta thấy quy luật: Số ở giữa bằng tích của 3 số xung quanh. Từ đó ta tìm được số còn thiếu.

Lời giải:

Quan sát hình thứ nhất em thấy 2 × 2 × 1 = 4, chính bằng kết quả ở giữa hình tam giác thứ nhất

Tương tự, em thấy 5 × 1 × 2 = 10, kết quả 10 được ghi ở giữa hình tam giác thứ hai 

Như vậy, quy luật là nhân số ở ba đỉnh tam giác, được kết quả ghi ở giữa tam giác, nên có:

1 × 5 × 1 = 5. Số cần điền là 5.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan