Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 52.4 Trang 60 Sách bài tập (SBT) hóa học 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Để sản xuất đường glucozơ, người ta đi từ tinh bột dựa trên phương trình hoá học của phản ứng sau

Để sản xuất đường glucozơ, người ta đi từ tinh bột dựa trên phương trình hoá học của phản ứng sau 

\({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{men}^{axit}} n{C_6}{H_{12}}{O_6}\)

Biết hiệu suất của quá trình là 80%.

a)  Tính lượng glucozơ thu được từ 1 tấn tinh bột

b)  Để thu được 1 tấn glucozơ cần bao nhiêu tấn tinh bột ?

Trả lời                      

Phản ứng điều chế glucozơ từ tinh bột:

    \({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{men}^{axit}} n{C_6}{H_{12}}{O_6}\)

Vậy cứ 162n tấn tinh bột ------> 180n tấn glucozơ

            1 tấn                  ------> x tấn

\( \to x = {{180n} \over {162n}} = {{10} \over 9}( tấn)\)

Vì hiệu suất đạt 80% nên khối lượng glucozơ thu được là:

\({{10} \over 9} \times {{80} \over {100}} = {8 \over 9}(\ tấn )\)

Khối lượng tinh bột cần dùng để thu được 1 tấn glucozơ là:

\(y = {{162n.100} \over {180n.80}} = {9 \over 8} = 1,125(\ tấn )\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan