Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 71 tiết 1 trang 111, 112 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Mỗi nhóm con vật có bao nhiêu cái chân? Viết tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu). Viết phép chia thích hợp vào ô trống (theo mẫu). Có 12 kg đường chia đều vào 2 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam đường? Mỗi lọ có 5 bông hồng và 2 bông cúc. Hỏi 6 lọ hoa như thế có:

Câu 1 (Bài 71, tiết 1) trang 111, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Mỗi nhóm con vật có bao nhiêu cái chân?

Lời giải:

em nối như sau:

Câu 2 (Bài 71, tiết 1) trang 111, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu).

Mẫu: 6 × 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24. Vậy 6 × 4 = 24

a) 4 × 5 = ………………… = ………… Vậy 4 × 5 = ……

b) 4 × 6 = ………………… = ………… Vậy 4 × 6 = ……

c) 10 × 3 = ……………………. = ………… Vậy 10 × 3 = ……

Lời giải:

Quan sát mẫu em thấy, mỗi phép nhân được viết thành tổng của các số tương ứng.

Vậy em làm như sau:

a) 4 × 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20. Vậy 4 × 5 = 20

b) 4 × 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24. Vậy 4 × 6 = 24

c) 10 × 3 = 10 + 10 + 10 = 30. Vậy 10 × 3 = 30

Câu 3 (Bài 71, tiết 1) trang 112, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết phép chia thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Lời giải:

Quan sát mẫu em thấy, từ phép nhân chúng ta viết thành hai phép chia tương ứng, em điền như sau:

Câu 4 (Bài 71, tiết 1) trang 112, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Có 12 kg đường chia đều vào 2 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam đường?

Lời giải:

Muốn tìm mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam đường, ta thấy tổng số ki-lô-gam đường chia cho số túi:

12 : 2 = 6 (kg)

Em trình bày cách giải như sau:

Bài giải

Mỗi túi có số ki-lô-gam đường là:

12 : 2 = 6 (kg)

Đáp số: 6 kg đường.

Câu 5 (Bài 71, tiết 1) trang 112, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Mỗi lọ có 5 bông hồng và 2 bông cúc. Hỏi 6 lọ hoa như thế có: 

a) Bao nhiêu bông hoa hồng?

A. 25 bông

B. 30 bông

C. 25 bông

b) Bao nhiêu bông cúc?

A. 14 bông

B. 12 bông

C. 10 bông

Lời giải:

Mỗi lọ có 5 bông hồng, vậy 6 lọ hoa như thế có số bông hồng là:

5 × 6 = 30 (bông hồng)

Mỗi lọ có 2 bông cúc, vậy 6 lọ hoa như thế có số bông cúc là:

2 × 6 = 12 (bông cúc)

Vậy em chọn đáp án như sau:

a) Có 30 bông hồng, em khoanh vào đáp án B

b) Có 12 bông cúc, em khoanh vào đáp án B

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan