Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69 trang 55 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

5.63.Cho phản ứng : SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2X)

5.63. Cho phản ứng : \(SO_2 + Br_2 + 2H_2O → H_2SO_4 + 2X\)

X là chất nào sau đây ? 

A. HBr.                                B. HBrO.                   

C. \(HBrO_3\).                        D. \(HBrO_4\).

5.66. Khi đổ dung dịch \(AgNO_3\) vào dung dịch chất nào sau đây sẽ thu được kết tủa màu vàng đậm nhất ?

A. Dung dịch HF.                                B. Dung dịch HCL.

C. Dung dịch HBr.                               D. Dung dịch HI.

5.67. Brom bị lẫn tạp chất là clo. Để thu được brom tinh khiết cần làm cách nào sau đây ?

A. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch \(H_2SO_4\) loãng.

B. Dẫn hỗn hợp đi qua nước.

C. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaBr.

D. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaI

5.68. Dãy axit nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit ?

A. HI > HBr > HCL > HF             B. HF > HCL > HBr > HI.

C. HCL > HBr > HI > HF.             D. HCL > HBr > HF > HI

5.69. Dãy ion nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính khử ?

A. \(F^- >Cl^- >Br^- > I^-\)

B. \( I^->Br^->Cl^-> F^-\)

C. \( Br^-> I^-> Cl^-> F^-\)

D. \( Cl^-> F^- Br^-> I^-\)

ĐÁP ÁN

5.65

5.66

5.67

5.68

5.69

A

D

C

A

B

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan