Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking – trang 12 – Unit 2 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới.

Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Look at some sentences about how to stay healthy and happy. Tick (  the ones you agree with and cross (x) the ones you don't. Các câu dưới đây nói về cách để sống khỏe và hạnh phúc. Đánh dấu () nếu bạn đồng ý và dấu (x) nếu bạn không đồng ý.

1. Look at some sentences about how to stay healthy and happy. Tick ( P the ones you agree with and cross (x) the ones you don't.

Các câu dưới đây nói về cách để sống khỏe và hạnh phúc. Đánh dấu (P) nếu bạn đồng ý và dấu (x) nếu bạn không đồng ý.

1. Don't hate people. It makes you tired.

2. The more you laugh, the happier you are, and the longer you live.

3. Never play in the sun. It harms your skin.

4. Don't drink fresh milk. You will get fat.

5. The more calories you take, the better it is.

6. Clean water, fresh air, and a balanced diet are the causes of a long life.

2. Share your ideas with your partner and start conversations.

Chia sẻ ý kiến của bạn với bạn bè và bắt đầu cuộc hội thoại.

Example:

-! don't agree with sentence one.

-Why not?

- Because there are bad people and I cannot stop hating them.

3. Two people are talking about some common practices in Viet Nam. Put the sentences in the correct order.

Hai người đang nói về một vài bài tập chung ở Việt Nam. Điền thứ tự các câu sao cho đúng.

___ B: Why do they do that?

___ A: The fishermen in my village drink fish sauce before they get down to the sea.

__ B:  It can prevent people from getting cancer.

___ A: Interesting. In my area we drink a lot of green tea.

 _ A: Why green tea?

___ A: The sauce gives them strength to stand the cold in water.

Can you continue the conversation with another practice you know?

Key - Đáp án:

A: The fishermen in my village drink fish sauce before they get down to the sea. B: Why do they do that?

A: The sauce gives them strength to stand the cold in water.

B: Interesting. In my area we drink a lot of green tea.

A: Why green tea?

B: It can prevent people from getting cancer.

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan